Organizácia školy

Riaditeľ školy

Mgr. Daniela Ďurkovská aprobácia DEJ-OBN

Zástupkyňa riad. školy

Mgr. Oľga Galandová učiteľstvo pre 1. stupeň
Mgr. Tatiana Valachovičová aprobácia GEG-BIO

Výchovný poradca

Mgr. Alena Forgáčová MAT - TSV - výchovný poradca

Školský psychológ

Koordinátor informatizácie

Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Mgr. Anna Fulierová SJL - NBV
Mgr. Valeria Regásková učiteľ primárneho vzdelávania

Koordinátor prevencie závislostí

Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Zuzana Hűbner učiteľ primárneho vzdelávania
Ing. Dana Salíniová FYZ-INF-THD

Environmentálna výchova

PaedDr. Jana Michlová učiteľ primárneho vzdelávania
Ing. Zuzana Pavlove CHE - THD

Knihovník v školskej knižnici

PaedDr. Zuzana Handzušová učiteľ primárneho vzdelávania
Mgr. Bronislava Palugová učiteľ primárneho vzdelávania

Metodické združenia 1.- 4. ročník

PaedDr. Katarína Wresnig učiteľ primárneho vzdelávania

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

Predseda ZOOZ

Mgr. Alena Forgáčová MAT - TSV - výchovný poradca