Prečo si vybrať našu školu?

Naša škola sa zameriava na implementáciu informačných a komunikačných technológií, vyučovanie cudzieho jazyka od 1.ročníka, zavádzanie inovatívnych a a aktivizujúcich metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Podporujeme športové aktivity, environmentálnu výchovu a budujeme kladný vzťah detí k ľudovým tradíciám. Toto všetko vplýva na vytváranie pozitívnej klímy v našej škole.
Aktivity pre žiakov
Učitelia so žiakmi sa zapájajú do projektov či súťaží rôzneho zamerania – vedomostné, športové, výtvarné, spevácke, recitátorske a žnú úspechy nielen na úrovni okresu, ale aj kraja a republiky. Dlhodobo škola organizuje Školy v prírode pre žiakov I.stupňa, lyžiarsky výcvik pre 7.-9.ročník, plavecký výcvik - základný aj zdokonaľovací. Niekoľko rokov v škole pracuje Školský parlament, ktorý je organizátorom mnohých akcií na pôde našej školy – Šarkaniáda, Burza kníh, Deň narcisov, Zbierky pre útulok atď.
Školský klub detí
ŠKD je určený deťom primárneho vzdelávania. V 11 oddeleniach prebieha činnosť podľa celoročného plánu, s cieľom viesť deti k zdravému životnému štýlu, spoznávaniu životného prostredia a tradícií, podporovať tvorivosť, zručnosť, vytrvalosť a ich fantáziu zapájaním sa do súťaží a kvízov, športových hier, prácou v tvorivých dielňach, besedami. Prevádzka ŠKD je ráno od 6:30 do 7:30 a poobede do 17:00. Poplatok za 1 mesiac je podľa VZN 22,-€.
Školská jedáleň
Prevádzkuje ju súkromná Školská jedáleň HLZ, s.r.o. O kvalite stravy svedčí aj veľký počet stravníkov v našej škole, cca 400 žiakov.
Záujmové útvary
Pre žiakov primárneho vzdelávania prebiehajú v popoludňajšom čase. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa na krúžky na začiatku školského roka a vybrať si zo širokej škály krúžkov organizovaných školou alebo rôznymi záujmovými organizáciami. Zoznam je aktualizovaný každý rok podľa ponuky organizácii a učiteľov našej ZŠ.

Čo všetko by mal vedieť predškolák?!

Najdôležitejšie je, aby sa budúci prvák do školy tešil.
Sociálne zručnosti - pekne pozdraviť, poprosiť a poďakovať, fungovať v kolektíve, istá miera sebaovládania a trpezlivosti
Komunikačné schopnosti - dostatočná slovná zásoba a zreteľná výslovnosť Pri nedostatkoch vo výslovnosti vám hravou formou radi pomôžu na logopédii.
Pozornosť a pamäť - dokázať udržať pozornosť, pri činnosti vydržať 15 – 20 minút, vedieť spamäti nejakú pesničku alebo básničku, vedieť vytlieskať slabiky.
Svet okolo nás - základné geometrické tvary, kvety, stromy, zeleninu i ovocie, zvieratá, ročné obdobia, časti dňa, poradie dní v týždni, napočítať do desať, čo je viac a čo menej, orientácia v priestore – hore, dole, vpravo, vľavo.
Jemná motorika - dobre uvoľnená ruka a správne držanie ceruzky a aj nožničiek je veľmi dôležité!! vedieť nakresliť postavu.
Fyzická aktivita - chytať a hádzať loptu, skákať na jednej nohe.
Samoobslužné činnosti – základné hygienické návyky, sám sa obliecť a obuť, základy stolovania (používanie príboru, priniesť a odniesť tanier).

Povedali o nás

  Zuzana G.

Odporučila by som túto školu kvôli príjemnému prostrediu, dobrým učiteľom, dostačujúcemu výberu krúžkov, veľkému školskému dvoru s umelým futbalovým ihriskom, možnosťou účasti na olympiádach a iných súťažiach. Pestrá ponuka akcií pre deti/sľub prváčikov, MDD, Mikuláš, Vianočný jarmok... aj za účasti rodičov.

  Tomáš B.

Žiaci zo Sokolíkovej dosahujú vysokú úroveň vzdelania - dlhodobo sa umiestňuje v prvej desiatke najlepších ZŠ v Bratislave. Učia tu kvalifikovaní učitelia a čo je hlavné, ku deťom majú vždy ľudský prístup, trpezlivosť a pochopenie. Preto by sme si ju vybrali znova.

  Jana M.

Všetky tri naše deti sme zapísali na ZŠ Sokolíkova. Sme spokojní s prístupom učiteliek, sú kreatívne, milé a vidieť, že svoju prácu robia s láskou. Deti sa ráno do školy tešia a to je pre nás veľmi dôležité. Úroveň školy je výborná.

  Lucia V.

Po príchode na Grösslingovú sa mi veľmi zišli poznatky zo Sokolíčky a zúžitkovala som ich naplno. Dovolím si povedať, že som na tom bola oveľa lepšie ako moji doterajší spolužiaci z iných škôl a chápala som učivu aj bez nejakej veľkej driny. A samozrejme mi dala úžasné zážitky a krásnych 8 rokov života.

  Patrícia G.

Sokolíčka? Dala mi to najdôležitejšie - vzdelanie, ktoré mi pomohlo dostať sa na strednú školu. Pomohla mi osamostatniť sa. Ďakujem.

  Barča H.

Sokolíkova je sama o sebe vynikajúca škola, ktorá pripraví žiakov výborne na stredné školy. A hlavne ochota učiteľov je neskutočná.