O škole

Motto:

„Najlepší učitelia sú tí, ktorí Ti ukážu, kam sa máš pozrieť, ale nepovedia Ti, čo máš vidieť. “

Alexandra K. Trenfo

                                              

Škola leží na ulici, pomenovanej podľa významného pedagóga a publicistu Andreja Sokolíka. Dominantou školy je vyučovanie cudzích jazykov a implementácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania predmetov, čo sa premieta do školského vzdelávacieho programu a do používaných metód a foriem vyučovania.

  • Počet žiakov: 561
  • Počet tried: 23
  • Počet oddelení ŠKD: 10
  • Počet pedagogických zamestnancov: 39
  • Počet odborných zamestnancov: 1

 

Na škole je vybudovaných štyri multimediálnych učební, ktoré žiaci                 1. - 9.ročníka pravidelne využívajú pri výučbe. Mnohé vyučovacie hodiny sú odučené s pomocou dataprojekora či virtuálnej tabule, digitálny obsah je podporený výučbovými programami, pilotne v rámci projektu Ministerstva školstva SR aj portálom Planéta vedomostí. Žiaci školy majú prístup na edukačné portály Bezkriedy.sk, Skolahrou, Naucsaviac.sk. Klasifikačný hárok nahradila Internetová žiacka knižka.

Rozvoju školy sú nápomocné projekty, zamerané na podporu zvyšovania kvality výchovno - vyučovacieho procesu. Žiaci a pedagógovia sa každoročne zapája do celoslovenských a medinárodných aktivít, žiaci  riešia predmetové olympiády, zúčastňujú sa súťaží a kvízov. Aktivity školy sú priebežne zverejňované na školskej web stránke.

ŠKD, Krúžky

Školský klub detí

je určený deťom primárneho vzdelávania.

V 8.oddeleniach prebieha činnosť podľa celoročného plánu, s cieľom viesť deti k zdravému životnému štýlu, spoznávaniu životného prostredia a tradícií, podporovať tvorivosť, zručnosť, vytrvalosť a ich fantáziu zapájaním do súťaží a kvízov, športových hier, prácou v tvorivých dielňach, besedami.

 
Záujmové vzdelávanie

pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania prebieha v popoludňajšom čase. Žiaci majú možnosť prihlásiť sa na krúžky formou vzdelávacích pokazov lebo samoplatbou - okrem krúžkov, vedených pedagógmi školy, škola umožňuje v priestoroch školy aj realizáciu krúžkou záujmovým organizáciám.

 

KRÚŽKY 2018-19.doc (75,5 kB)