Naše projekty

Na škole sme úspešne realizovali tieto projekty: • Projekt Čistá voda nad zlato - Žiaci na ZŠ Sokolíkova budú počas obdobia november 2019 – máj 2020 monitorovať čistotu ovzdušia v Dúbravke meraním pH zrážkovej vody. Viac informácií o projekte.

 • Dobrý skok pre život

 • Moja prvá škola

 • Modrý gombík

 • Hovorme o jedle

 • Modrý oblak - Švajčiarsko slovenský projekt zapája žiakov do tvorby meteo- mapy pomocou meteorologických meraní pomocou profesionálnej meteo-stanice. Účastníci analyzujú zrážkovú vodu a sledujú vplyv ovzdušia na globálne oteplovanie.

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - projekt elektronického testovania predmetov E-test, realizovaný v spolupráci s NÚCEM . Národný projekt, zameraný na inováciu a realizáciu systému meraní na zisťovanie aktuálnej úrovne vzdelávania na Slovensku.

 • Energia zblízka Ako pilotná škola spolupracujeme s Fakultou elektrotechniky a informatiky UK na rozvoji prírodovednej gramotnosti a environmentálneho cítenia žiakov prostredníctvom aktivít,

 • iTEC - triedy budúcnosti, projekt medzinárodnej spolupráce krajín EÚ, zameraný na rozvoj tímovej spolupráce pri riešení projektových úloh s využitím prostredia Teamup itec.eun.org

 • Projekt ÚIPŠ Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

 • Projekt, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ - Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy. Projekt prebiehal v rokoch 2009 - 2010, témou bola Reforma základnej školy, tvorba metodických a študijných materiálov, učebných pomôcok pre inovatívne metódy a formy vyučovania. V rámci projektu vzniklo veľa metodického materiálu a pomôcok na vyučovanie.

 • Projekt ŠPÚ Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky,

 • Projekt 4UEnergy, podporujúci environmentálne povedomie, šetrenie energiou vo všetkých jej formách; www.u4energy.eu

 • Projekt My Family, zameraný na podporu finančnej gramotnosti žiakov;

 • Projekt GoFit, zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.

 • Projekt Informatizácia ZŠ - v šk. rokoch 200-2006 na škole prebiehalo experimentálne overovanie výučby informatickej výchovy a informatiky, hľadanie vhodného obsahu, foriem a metód pre využitie IKT vo vyučovaní predmetov v 1. - 9. ročníku.

 • Projekt Socrates - téma Spoznaj seba - poznaj teba, v šk. rokoch 2001-2003 žiaci 3. a 4. ročníka využívali znalosť anglického a nemeckého jazyka v aktivitách, spoznávajúcich život v EÚ. V rokoch 2005-2008 pokračovanie medzinárodným školským projektom Socrates - Education and culture lifelong learning programme Comenius pod názvom "You and me".

 • Digitálne štúrovstvo 2005, 2006 - Škola ako IT centrum regiónu, Minerva , šk. rok: 2005/2006

 • Školiace centrum Infoveku, 2004 – 2006, Informačné a komunikačné technológie v praxi učiteľa. Prijímateľ projektu: mc.edu - Infovek , projekt PIRŠ, šk. roky: 2004/2005, 2005/2006

 • MS ITA, Projekt vzdelávania učiteľov - Naučte sa viac, prijímateľ projektu: elfa s.r.o. Košice, tvorba materiálov k projektovému vyučovaniu, využitie prostredí MS Office vo vyučovacom procese, šk. roky: 2005 – 2008

 • FIT – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v používaní IKT, celonárodný projekt, e-learningové školenia pre pedagógov;

 • Projekt 40UP - Užívajme počítač po štyridsiatke - kurzy práce s počítačom a Internetom pre pedagogickú a širokú verejnosť stredného veku;

 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, rok 2007

 • Otvorená škola Infovek 2004, 2006, 2007 - Škola ako IT centrum regiónu, realizácia školení IKT

 • Otvorená škola - šport 2007 celoškolská športová olympiáda, šk. rok: 2007/2008

 • Projekt Jazykové laboratóriá Téma: Jazykové laboratórium - INOVATÍVNE VYUČOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV, šk. roky: 2006/2007, 2007/2008