Dokumentácia školy

Slobodný prístup k informáciám

 

Základná škola Sokolíkova 2 Bratislava ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:

 

  • Písomne na adrese:

 

Základná škola, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

 

  • Osobne, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

 

riaditeľka školy: Mgr. Daniela Ďurkovská

telefonický kontakt: 02/64282404

email: riaditel@zssokolikova.sk

 

tajomníčka školy: Jana Pohančeniková

telefonický kontakt: 02/64282404

email: tajomnicka@zssokolikova.sk

 

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Po  - Pia                  7:30 hod.  - 14:30 hod.

Právne predpisy

Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, smernice, metodické pokyny a pod.