Školský klub detí (ŠKD)

Je určený deťom primárneho vzdelávania. V 11 oddeleniach prebieha činnosť podľa celoročného plánu s cieľom viesť deti k zdravému životnému štýlu, spoznávaniu životného prostredia a tradícií, podporovať tvorivosť, zrušnosť, vytrvalosť a ich fantáziu zapájaním sa do súžaží a kvízov, športových hier, prácou v tvorivých dielňach, besedami.


Prevádzka ŠKD


Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30 h - 17:00 h. V ranných hodinách je ŠKD od 6:30 h do 7:40 h, potom sa žiaci premiestnia do svojich tried. V poobednajších hodinách je ŠKD od 11:40 h do 17:00 h. Aktuálne umiestnenie oddelenia Vášho dieťaťa zistíte na informačnej tabuli pri žiackom vchode do budovy školy.


Vstup žiakov do školy je cez žiacky vchod, ktorý je pre rodičovskú verejnosť v ranných hodinách úplne uzavretý – ide hlavne o bezpečnosť žiakov a plynulý vchod a priestor pri vstupe. V popoludňajšom čase po 15:00 h si v žiackom vestibule rodičia môžu postupne vyberať deti z ŠKD. V prípade potreby majú rodičia umožnený prístup do budovy školy cez hlavný vchod od Sokolíkovej ul.


Počas trvania epidemiologických nariadení a v súlade s nimi je Ranný klub ŠKD zrušený až do odvolania. Poobedná činnosť ŠKD je určená miestnou samosprávou do 16:30 hod.


Platba


Poplatok za jeden mesiac ŠKD je 22 € a uhrádza sa na číslo účtu SK7002000000001629800253.


Podľa VZN: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2013 - poplatok je nevyhnutné uhradiť do 10. dňa v bežnom mesiaci. V opačnom prípade budete uvádzaní ako neplatiči. Pri platbe je potrebné uviesť meno, priezvisko a tiredu žiaka (ak je meno rodiča rozdielne, je potrebné uviesť to v poznámke).


Odhlásenie žiaka z ŠKD je možné najneskôr do 5. dňa v mesiaci. Po tomto termíne je nutné uhradiť poplatok za daný mesiac. Odhlásenie žiaka z ŠKD je platné až po vyplnení žiadosti o odhlásenie žiaka z ŠKD.


Denný režim


Po ukončení vyučovacieho procesu si Vaše deti prevezmú príslušní vychovávatelia. Nasleduje spoločný obed v jedálni. Potom sa deti presunú do príslušného oddelenia, kde sa pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Po obede ich čaká oddychová a rekreačná činnosť, pobyt vonku a mnoho zaujímavých a tvorivých aktivít. Tieto aktivity sú prepájané s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, jemnej motoriky, logického myslenia, enviromentalistiky a podobne.


 


Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30 h - 17:00 h.  V ranných hodinách je ŠKD od 6:30 h do 7:40 h, potom sa žiaci premiestnia do svojich tried. V poobednajších hodinách je ŠKD od 11:40 h do 17:00 h. Aktuálne umiestnenie oddelenia Vášho dieťaťa zistíte na informačnej tabuli pri vchode do budovy školy. 

Viac tu: https://www.zssokolikova.sk/skolsky-klub-deti/