Školský klub detí (ŠKD)

Je určený deťom primárneho vzdelávania (1. - 4. ročník). V 11 oddeleniach prebieha činnosť podľa celoročného plánu s cieľom viesť deti k zdravému životnému štýlu, spoznávaniu životného prostredia a tradícií, podporovať tvorivosť, zrušnosť, vytrvalosť a ich fantáziu zapájaním sa do súťaží a kvízov, športových hier, prácou v tvorivých dielňach, besedami. Náš Školský Klub Detí sa zameriava primárne na tieto oblasti:   • Čitateľská gramotnosť

  • Finančná gramotnosť

  • Enviromentálne gramotnosť prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych metód, ktoré zohľadňujú potreby dieťaťa. 


Tieto oblasti sú zhrnuté v činnostiach, ktoré tvoria obsah vyučovania:  odpočinkové činnosti, rekreačné činnosti, záujmové činnosti, spoločensko - prospešné činnosti, sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti, príprava na vyučovanie (po dohode s rodičmi).


Prevádzka ŠKD


Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30 h - 17:00 h. V ranných hodinách je ŠKD od 6:30 h do 7:40 h, potom sa žiaci premiestnia do svojich tried. V poobednajších hodinách je ŠKD od 11:40 h do 16:00 h., do 17:00 sú žiaci umiestnení do zbernej triedy.


Aktuálne umiestnenie oddelenia Vášho dieťaťa zistíte na informačnej tabuli pri žiackom vchode do budovy školy pri zvončeku na tabuli. Je potrebné si pozrieť, kde sa nachádza slzička s triedou Vášho dieťaťa a kde sa na mape táto slza nachádza. 


Vstup žiakov do školy je cez žiacky vchod, ktorý je pre rodičovskú verejnosť v ranných hodinách úplne uzavretý – ide hlavne o bezpečnosť žiakov a plynulý vchod a priestor pri vstupe. V popoludňajšom čase po 15:00 h si v žiackom vestibule rodičia môžu postupne vyberať deti z ŠKD. V prípade potreby majú rodičia umožnený prístup do budovy školy cez hlavný vchod od Sokolíkovej ul.


Prihlásenie alebo odhlásenie žiaka z ŠKD


Prihlasovanie a odhlasovanie žiaka je možné počas celého školského roka v nasledovných podmienkach: 


Prihlásenie je možné záväznou prihláškou do 10. dňa daného mesiaca. Táto záväzná prihláška sa odovzdáva do schránky, ktorú nájdete pri vrátnici školy. Vedúca ŠKD túto schránku kontroluje každý mesiac a informuje daného vychovávateľa/ vychovávateľku, vychovávateľ/ka s prihláškou alebo odhláškou nemanipuluje.


Odhlásenie dieťaťa je možné do 5. dňa v danom mesiaci. Odhláška je vhodená do schránky ktorú nájdete pri vrátnici školy do 5. dňa daného mesiaca. Po tomto termíne nie je možné žiaka odhlásiť, schránka sa nevyberá a teda rodič uhrádza poplatok za celý mesiac. 


Tlačivá k prihláseniu alebo odhláseniu žiaka nájdete v sekcii Tlačivá. 


Platba


Poplatok za jeden mesiac ŠKD je 35 € a uhrádza sa na číslo účtu SK7002000000001629800253. Poplatok sa uhrádza nezávisle od počtu dní alebo hodín strávených v ŠKD. 


Podľa VZN: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2013 - poplatok je nevyhnutné uhradiť do 10. dňa v bežnom mesiaci. V opačnom prípade budete uvádzaní ako neplatiči. Pri platbe je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka (ak je meno rodiča rozdielne, je potrebné uviesť to v poznámke).


Odhlásenie žiaka z ŠKD je možné najneskôr do 5. dňa v mesiaci. Po tomto termíne je nutné uhradiť poplatok za daný mesiac. Odhlásenie žiaka z ŠKD je platné až po vyplnení žiadosti o odhlásenie žiaka z ŠKD.


Vzniknuté preplatky sú rodičom hradené na konci júna daného školského roka. 


Denný režim


Po ukončení vyučovacieho procesu si Vaše deti prevezmú príslušní vychovávatelia. Nasleduje spoločný obed v jedálni. Potom sa deti presunú do príslušného oddelenia, kde sa pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Po obede ich čaká oddychová a rekreačná činnosť, pobyt vonku a mnoho zaujímavých a tvorivých aktivít. Tieto aktivity sú prepájané s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, jemnej motoriky, logického myslenia, enviromentalistiky a podobne.


Rodič komunikuje s pánom vychovávateľom/pani vychovávateľkou výhradne cez Edupage alebo prostredníctvom slovníka dieťaťa.


Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30 h - 17:00 h.  V ranných hodinách je ŠKD od 6:30 h do 7:40 h, potom sa žiaci premiestnia do svojich tried. V poobednajších hodinách je ŠKD od 11:40 h do 17:00 h. Aktuálne umiestnenie oddelenia Vášho dieťaťa zistíte na informačnej tabuli pri vchode do budovy školy. 

Viac tu: https://www.zssokolikova.sk/skolsky-klub-deti/