Školský klub detí

V šk.r. 2017/2018 aj naďalej pracujeme podľa Výchovného programu ŠKD schváleného 1.9. 2016 s dodatkom č.1 (platným od 1.9.2017).

 

Poriadok ŠKD platný od 2.6.2017

 

Školský klub detí (ŠKD) je k dispozícii ráno od 6:30 hod. - 7:30 hod.  (potom sa vchod do budovy školy zatvára) a poobede po skončení vyučovania do 17:00 hod. Vaše deti sú umiestnené v jednotlivých oddeleniach, kde ich majú na starosti skúsení vychovávatelia. Počas školského roku máme pre Vaše deti, i Vás, pripravených niekoľko zaujímavých akcií.

 

Vstup žiakov do školy je cez žiacky vchod, ktorý je pre rodičovskú verejnosť v ranných hodinách úplne uzavretý – ide hlavne o bezpečnosť žiakov a plynulý vchod a priestor pri vstupe. V popoludňajšom čase po 15:00 hod. si v žiackom vestibule rodičia môžu postupne vyberať deti z ŠKD. V prípade potreby majú rodičia umožnený prístup do budovy školy cez hlavný vchod od Sokolíkovej ul.

Poplatok za jeden mesiac ŠKD je 18 € a uhrádza sa na číslo účtu SK7002000000001629800253. Ako variabilné číslo sa uvádza Číslo karty (na dochádzkovej karte žiaka). Pre bezpečnejšie a prehľadnejšie preberanie žiakov z ŠKD žiaci majú kartičky, oprávňujúce vyberať dieťa z ŠKD.

 

Denný režim

Po ukončení vyučovacieho procesu si Vaše deti prevezmú príslušní vychovávatelia. Nasleduje spoločný obed v jedálni. Potom sa deti presunú do príslušného oddelenia, kde sa pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Po obede ich čaká oddychová a rekreačná činnosť, pobyt vonku a mnoho zaujímavých a tvorivých aktivít. Tieto aktivity sú prepájané s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, jemnej motoriky, logického myslenia, enviromentalistiky a podobne. 

 

Aktivity v ŠKD

Počas školského roku sú pre Vaše deti pripravené zaujímavé aktivity. Samozrejme sa aktivity líšia podľa oddelení. Každý vychovávateľ dbá na to, aby mali deti v oddelení možnosť rozvíjať svoje zručnosti a záujmy. 

 
Pondelok  Vševedkovia                  spoločensko-vedná činnosť
Utorok    Malí umelci                  esteticko-výchovná činnosť
Streda    V zdravom tele zdravý duch   telovýchovná činnosť 
Štvrtok   Ukáž, čo vieš                pracovno-technická činnosť 
Piatok    Malí ochranári               prírodno-enviromentálna činnosť

 

 

 

Pôvodná stránka ŠKD: skd-zs-sokolikova.webnode.sk