Školský klub detí

Tlačivá   Prihlásenie Odhlásenie z ŠKD

               Splnomocnenie ŠKD

 

Organizácia Školského klubu detí - (ŠKD)

Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30 h - 17:00 h.  V ranných hodinách je ŠKD od 6:30 h do 7:40 h, potom sa žiaci premiestnia do svojich tried. V poobednajších hodinách je ŠKD od 11:40 h do 17:00 h. Aktuálne umiestnenie oddelenia Vášho dieťaťa zistíte na informačnej tabuli pri vchode do budovy školy. 

Organizácia_ŠKD_2018/2019

 

Poplatok za jeden mesiac ŠKD je 18 € a uhrádza sa na číslo účtu SK7002000000001629800253.

Od 1. 4. 2019 sa poplatok v ŠKD za jeden mesiac upravuje na sumu 22 €.

 

Podľa VZN: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2013 - poplatok je nevyhnutné uhradiť do 10. dňa v bežnom mesiaci. V opačnom prípade budete uvádzaní ako neplatiči. Pri platbe je potrebné uviesť meno, priezvisko a tiredu žiaka (ak je meno rodiča rozdielne, je potrebné uviesť to v poznámke).

Odhlásenie žiaka z ŠKD je možné najneskôr do 5. dňa v mesiaci. Po tomto termíne je nutné uhradiť poplatok za daný mesiac. Odhlásenie žiaka z ŠKD je platné až po vyplnení žiadosti o odhlásenie žiaka z ŠKD.

 

Vstup žiakov do školy je cez žiacky vchod, ktorý je pre rodičovskú verejnosť v ranných hodinách úplne uzavretý – ide hlavne o bezpečnosť žiakov a plynulý vchod a priestor pri vstupe. V popoludňajšom čase po 15:00 h si v žiackom vestibule rodičia môžu postupne vyberať deti z ŠKD. V prípade potreby majú rodičia umožnený prístup do budovy školy cez hlavný vchod od Sokolíkovej ul.

 

V šk.r. 2018/2019 aj naďalej pracujeme podľa Výchovného programu ŠKD schváleného 1.9. 2016 s dodatkom č.1 (platným od 1.9.2017).

Poriadok ŠKD platný od 2.6.2017

 

Denný režim

Po ukončení vyučovacieho procesu si Vaše deti prevezmú príslušní vychovávatelia. Nasleduje spoločný obed v jedálni. Potom sa deti presunú do príslušného oddelenia, kde sa pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Po obede ich čaká oddychová a rekreačná činnosť, pobyt vonku a mnoho zaujímavých a tvorivých aktivít. Tieto aktivity sú prepájané s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, jemnej motoriky, logického myslenia, enviromentalistiky a podobne. 

 

Aktivity v ŠKD

Počas školského roku sú pre Vaše deti pripravené zaujímavé aktivity.

Pondelok  Vševedkovia                  spoločensko-vedná činnosť
Utorok    Malí umelci                  esteticko-výchovná činnosť
Streda    V zdravom tele zdravý duch   telovýchovná činnosť 
Štvrtok   Ukáž, čo vieš                pracovno-technická činnosť 
Piatok    Malí ochranári               prírodno-enviromentálna činnosť

 

 

 

Pôvodná stránka ŠKD: skd-zs-sokolikova.webnode.sk