Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

Na základe dodatku všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje:


zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční


V STREDU 15. apríla 2020 od 15:00 do 18:30 hod.


VO ŠTVRTOK 16. apríla 2020 od 15:00 do 18:30 hod.


na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Dúbravka


Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.


V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.


Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.


Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:  • občiansky preukaz

  • rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa


Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Dúbravka.


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.