Oznam rady rodičov o príspevkoch

Číslo účtu a výška príspevkov v školskom roku 2018/2019


Výška príspevku ZRŠ: 40,- € / druhé dieťa 20,- €


Príspevok na hygienu: 13,- €


na účet č. SK28 0200 0000 0021 2219 7453 vo VÚB


treba uviesť MENO, PRIEZVISKO ŽIAKA a TRIEDU ŽIAKA


Príspevky je potrebné uhradiť do 31.10.2018


Môžete platiť prevodom na účet, vkladom na účet,


rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.