Oznam miestneho úradu Dúbravka

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesenímč. 19/2019 zo dna 19. februára 2019 Všeobecné závazné nariadenie č. 3/2019 o určení výškypříspěvku a spósobe jeho platby zákonného zástupců dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradunákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateFskej posobnosti městské] častiBratislava Dúbravka, kterým sa od l. apríla zvyšujú příspěvky zákonných zástupcov žiakovv školskom klube a v zariadení školského stravovania:  • mesačný príspevok za pobyt žiaka v školskom klube uhrádza zákonný zástupcažiaka vo výške 22,00 euro

  • mesačný príspevok na nákup potravin na jedno jedlo pře žiaka I. stupňazákladnej školy uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške 1,16 euro a přežiaka II. stupňa 1,22 euro,

  • mesačný příspěvek na režijně náklady školskej jedálne uhrádza zákonnýzástupca žiaka vo výške 10,00 euro. Tento príspevok sa uhrádza za každéhožiaka, ktorémuje strava poskytovaná aspoň jeden den v mesiaci. Príspevok narežijně náklady uhrádza i zákonný zástupca žiakov s diabetes, celiakiou a inýmtypom diety, ktorýmje umožněná donáška hotového jedla ( § 8 ods. 3, písm. b)vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniepre děti a mládež).Vážené pani riaditel'ky, pán riaditel' a vedúce školských jedální, žiadam Vás aby stéo tejto skutočnosti informovali zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú Vášu základnuškolu a zabezpečili vyberanie príspevkov na stravu plné v súlade so schválenýmVZNč.3/(2019