Aktuality

23-05-2020 16:07

Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády sa tento rok konalo dňa 7.5.2020 dištančnou formou. Náročnosť úloh bola v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi...
12-05-2020 14:02

Zmena spôsobu koncoročnej klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministerstva školstva a na základe prerokovania s učiteľmi dňa 4. a 5. mája 2020 zmenila pôvodné...
20-04-2020 16:40

Oznam riaditeľky školy o hodnotení žiakov

O Z N A M  R I A D I T E Ľ K Y  Š K O L Y          Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením...
08-04-2020 09:59

Usmernenie k poplatkom ŠKD a ŠJ

Zákonní zástupcovia uhrádzali v školách poplatok za marec, jeho alikvotná časť podľa pokynov MÚ Dúbravka, bude vrátená na...
07-04-2020 17:53

Zápis do prvého ročníka 2020 / 2021

Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 sa bude konať prvýkrát online Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako zriaďovateľ základných...
07-04-2020 16:14

Harmonogram odovzdania kľúčov od skriniek

Vážení rodičia! Podľa vyjadrenia vlády a ministra školstva sa žiaci do školských lavíc v tomto školskom roku nevrátia. Z tohto...
07-04-2020 12:26

Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!  Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho...
06-04-2020 14:00

Pomoc pre rodičov budúcich prváčikov

Milí rodičia budúcich prváčikov, odporúčame Vám portál vudpap.sk, kde nájdete návod ako rozvíjať jednotlivé oblasti budúcich...
06-04-2020 13:53

Podpora pre rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením a špe

 Milí rodičia, pokiaľ máte dieťa so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, chceli by sme...