Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl 2022

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015 zo dňa: 15.12.2015:


zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční


V STREDU 20. apríla 2022 od 15:00 do 18:00 hod.


VO ŠTVRTOK 21. apríla 2022 od 15:00 do 17:00 hod.


 za osobnej prítomnosti detí


na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Dúbravka


Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).


Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 30. júna 2022.


Nakoľko epidemiologická situácia sa môže v uvedenom období zmeniť a nebude môcť byť zápis za osobnej účasti detí, preto odporúčame všetkým zákonným zástupcom detí sledovať webovú stránku školy.


Naša škola využíva elektronickú prihlášku. Elektronickú prihlášku vyplňte, prosím, pred dátumom zápisu, aby sme Vám ju mohli vytlačiť a pripraviť na podpis. Údaje uvedené v prihláške overíme počas zápisu.


 


Elektronická prihláška na stránke školy bude spustená od 1.4.2022 do 19.4.2022. 


Overenie údajov a podpis prihlášky pri zápise do 1. ročníka:


Prihlášku dieťaťa do 1. ročníka podpíšu zákonní zástupcovia 20.4.2022 alebo 21.4.2022 na zápise do 1. ročníka.


K overeniu údajov je potrebné priniesť: originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.


Ak rodičia nežijú spolu, podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.


Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak:


- sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie („Podpisy jeden zákonný zástupca dohoda“). Príloha č.3


- Toto sa nevyžaduje, ak bol jednému z rodičov súdne pozastavený výkon rodičovských práv a povinností (kópia rozhodnutia súdu),


- rodič je nesvojprávny (kópia rozhodnutia súdu),  • alebo zdravotne nespôsobilý podpísať (lekárske potvrdenie),

  • či existuje ťažko prekonateľná prekážka a je to v najlepšom záujme dieťaťa (písomné vyhlásenie „Prekážka podpis“). Príloha č.2


Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Dúbravka.


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.