Zápis do prvého ročníka 2022/2023

Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať v priestoroch našej školy v dňch 20. apríla a 21. apríla. 


Bližšie informácie zverejníme ihneď po doručení pokynov od Ministerstva školstva SR. 


Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do konca augusta 2022. Povinný je aj pre deti, ktoré mali povolený odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.


Do nášho obvodu na zápis na ZŠ Sokolíkova 2 patria tieto ulice:

Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnícka, Kudláková, Oskorušová, Pántiková, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska.

 

 


Čo si priniesť vyplnené na osobné overovanie údajov o dieťati? • rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu

 • v prípade zdravotného postihnutia doklad o zdravotnom postihnutí


Ak máte možnosť, môžete si nasledovné tlačivá vyplniť a priniesť ich na osobné stretnutie k zápisu.  

O prijatí dieťaťa do prvého ročníka rozhoduje riaditeľka školy. 

 


Očakávania od budúceho prváka


Od dieťaťa sa vyžaduje aby bolo po stránke somatického, psychického, emocionálneho a sociálneho vývinu zrelé a pripravené zvládať požiadavky školy.


Je potrebné, aby vedelo: • osvojovať a pamätať si primerané množstvo nových vedomostí a zručností

 • regulovať svoju pohyblivosť a impulzívnosť

 • neodbiehať od činnosti, na určitý čas cielene zameriavať pozornosť

 • vydržať bez rodičov

 • adaptovať sa na skupinu, spolupracovať so skupinou

 • prispôsobiť sa pokynom cudzieho dospelého


Určité oslabenia v podobe zdravotného, telesného či zmyslového deficitu, oneskorovania psychického vývinu alebo nerovnomerného vývinu sa stávajú zásadnými faktormi, ktoré sťažujú dieťaťu proces učenia a získavania nových vedomostí a zručností.


Čo by mal budúci prvák vedieť?


Jazyk, reč a poznanie: • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas), používať všetky slovné druhy (slovesá, prídavné mená, podstatné mená… atď );

 • sformulovať otázku a tiež na otázku odpovedať;

 • uprednostňovať verbálnu formu komunikácie (pomocou reči dosahovať cieľ);

 • informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach;

 • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova;

 • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky (3 – 4) podľa deja rozprávky;

 • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku a pod.;

 • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu;

 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie);

 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…);

 • pochopiť a zrealizovať inštrukcie, pokyny (napríklad: „Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh do stredu papiera“).


Sluchové vnímanie: • určiť, či sa 2 slová rýmujú alebo nie;

 • rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo nie (hrady-brady, sud-sad, pije-bije,…);

 • určiť začiatočnú hlásku slova a poslednú hlásku v slove;

 • jednoslabičné slová rozložiť na hlásky napríklad: LES  →  L-E-S;

 • zopakovať vetu zloženú z piatich slov alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová.


Zrakové vnímanie: • v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok je iný, ak sa líšia v detaile a tiež vo vertikálnej a horizontálnej polohe;

 • nájsť zhodné obrázky;

 • doplniť chýbajúcu časť v obrázku;

 • poskladať obrázok z niekoľkých častí;

 • zo 6 obrázkov aspoň 3 si zapamätať.


Matematické predstavy: • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov;

 • určiť množstvo o jedno viac alebo menej;

 • triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa kritérií: farby, veľkosti, tvaru;

 • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak;

 • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej;

 • poznať a pomenovať kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik.


Motorika, grafomotorika: • udržať rovnováhu, poskakovať na jednej nohe, chytať a hádzať loptu;

 • uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať ceruzku;

 • nakresliť: postavu, vlnovku, šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný oblúk;

 • prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník a štvorec a pod.


Sociálne zručnosti: • spolupracovať, adekvátne komunikovať a dodržiavať pravidlá;

 • reagovať na pokyny autority;

 • byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad;

 • rozlišovať medzi hrou a úlohami;

 • zhodnotiť pod vedením dospelého následky vlastného správania v jednoduchých situáciách;

 • ovládať sebaobslužné zručnosti (obliekanie, stolovanie, hygienické návyky)


(zdrojhttp://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost-a-pripravenost/)