Všeobecné informácie pre stravníkov, šk.r. 2020/2021

Na stravu sú v septembri 2020 prihlásení všetci žiaci, ktorý odovzdali  riadne vyplnený prihlasovací (zápisný) lístok na stravu.


PRVÁCI – ktorí ešte nemajú vyplnený prihlasovací lístok, je potrebné, aby ho vyplnili a odovzdali do kancelárie ŠJ (mailom, príp. do schránky ŠJ)


Šeky na september budú zahŕňať:


- poplatok za réžiu 12,- €


- poplatok za nedotované t.z. neodhlásené obedy (kredit) 13,-  €


- nedotovaný obed za jún 2020 v sume 1,15 € alebo 2,30 € (tieto sumy neboli požadované na úhradu vzhľadom na výšku sumy) – preto budú započítané v sept. šeku - individuálne


- suma: 0,03 € za 1 obed – platí pre II. stupeň


- príp. desiata


V septembrových šekoch vám budú odpočítané  preplatky z minulého školského roka  /ak sú/


Šeky sa budú vydávať  2.9.2020 v triedach.


Šeky je možné platiť aj cez internetbanking:  SK 23 5600 0000 0078 2687 7003


Šeky – sa v priebehu školského roka vydávajú po 15. dni v mesiaci, s úhradou do 25. dňa v mesiaci.


 


ODHLÁŠKY: 24 h vopred do 14:00 hod


(vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. Zo 14.8.2009 § 3 ods. 5 písm a)


Odhlášku je rodič povinný nahlásiť 24 h vopred, a to formou SMS (0903 617 568) alebo mailom (jedalen.sokolikova@upcmail.sk)


V prípade neprítomnosti žiaka (ak sa nestihne odhlásiť vopred), je možné v prvý deň odobrať stravu do vlastných čistých nádob, v čase výdaja stravy (11:40 – 14.00). Nasledujúce dni je žiak povinný odhlásiť stravu, ak nebude v škole.


Takýto odobratý obed – kedy žiak nebol v škole a odobral stravu do nádoby, hradí zákonný zástupca v plnej výške podľa stupňa (viď výška stravného)


Neodhlásená strava: V prípade, že žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a nezúčastní sa vyučovacieho procesu a neodhlási si stravu – obed prepadne. Na takýto obed nepripadá štátna dotácia a zákonný zástupca dieťaťa takýto neodhlásený obed hradí sumou podľa stupňa. (viď výška stravného).


 


Výška stravného od 1.9.2019 – určuje platné VZN 4/2019


I.st: 1,15 €


II.st: 1,23 €


Desiata I.st: 0,70 €


Desiata II.st: 0,80 €


Režijné poplatky: 12,- mesačne (paušál)


Čipový systém:   Každý stravník je povinný použiť na odber stravy platný čip.


 


Zápisné lístky:


V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2020/2021, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) zápisné lístky.


 Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2020/2021 a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2020/2021.


 Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, a to pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v SR:


Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)   


Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka


Bezgluténová - bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch - celiakia)


Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ)


Iné diéty nie sú podľa zákona vyhradené


Údaje na zápisnom lístku podliehajú platnému zákonu o ochrane osobných údajov GDPR.