Upravená prevádzka školy od 3.9. do 14.9.2020


 • Prevádzka školy bude zabezpečená od 7:30 do 16:30 hod.

 • Príchod žiakov do školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.00h pre žiakov 1.stupňa a od 8.40 do 8.55h pre žiakov 2.stupňa.

 • Pri rannom vstupe do školy sa uskutoční ranný filter žiakov– meranie teploty bez záznamu a dezinfekcia rúk

 • Každý žiak je povinný v prvý deň pri nástupe odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do budovy vpustiť.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

 • V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.Vyučovací proces:   • Uskutoční sa podľa rozvrhu hodín. Na 1.stupni  bude vyučovanie trvať 4 vyučovacie hodiny, na 2 stupni 5 vyučovacích hodín. Žiaci 2.stupňa nastupujú na vyučovanie na 2. vyučovaciu hodinu, ktorá začína 8.55h a vyučovanie končia o 13.30h.

 • V prípade priaznivého počasia bude časť vyučovacieho procesu prebiehať v exteriéri školy.

 • Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a nepedagogický zamestnanec školy je povinný nosiť rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy.

 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 • Triedy sa nedelia na skupiny, v ktorých sa zmiešavajú triedy, telesná a športová výchova sa realizuje výlučne vo vonkajších priestoroch školy, v školskom športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia bude teoretická príprava v triede. Telocvične sa do 2. septembra 2020 nevyužívajú. Na výučbu sa využívajú iba kmeňové triedy.

 • Dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov sa vykonáva sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

 • Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese a budú vykonávať opatrenia na zabránenie premiešavaniu skupín.


 


Stravovanie v školskej jedálni • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ.

 • Obedy v školskej jedálni sú kvôli nariadeným opatreniam organizované tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov a za prísnych hygienických opatrení.

 • Každý pedagogický zamestnanec dohliada na obedovanie žiakov a po odobedovaní svojej triedy dezinfikuje stôl.

 • V školskej jedálni sa zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ.

 • Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:20h -14:00h po triedach podľa stanoveného harmonogramu.

 • Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky alebo vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s dávkovačom dezinfekcie.

 • Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom.

 • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.


 


Prevádzka školského klubu detí • ŠKD bude v prevádzke do 16:30 hod.

 • Vzhľadom k tomu, že žiaci sa v oddeleniach nemôžu premiešavať oddelenia 2.D, 3.C, 4.B a 4.C budú v prevádzke len do 15.00h.

 • Ak sú žiaci odprevádzaní do a zo školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

 • V čase od obeda do 16:30hod je každé oddelenie (trieda) s prideleným pedagógom.

 • V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku.

 • Ranná služba v ŠKD nie je zabezpečovaná.

 • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.


 


 


 


Povinnosti žiakov: • Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná.

 • Žiaci prvého stupňa majú v triede odporúčané nosiť rúško, žiaci druhého stupňa nosia v triede povinne rúško. Všetci žiaci sú povinní v spoločných vnútorných priestoroch budovy školy nosiť rúška. Výnimkou sú žiaci, ktorí majú chronické dýchacie ochorenia, kožné ochorenia tváre a poruchy autistického spektra na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží zákonný zástupca žiaka. Aj takýto žiaci majú pohotovostné rúško, jeho používanie reguluje zodpovedný pedagóg.

 • Každý žiak nosí každý deň do školy 2 rúška a má vlastné papierové vreckovky.

 • Žiaci dodržiavajú stanovené časy vstupov do budovy školy a nezhromažďujú sa pred budovou školy.


 


 


Povinnosti zákonného zástupcu žiaka • Predkladá, prostredníctvom svojho dieťaťa, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

 • Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti (izolačky) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.

 • Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania.

 • Rešpektuje zákaz zhromažďovania osôb pred školou a v areáli školy.

 • Rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy.


 


Škola sa riadi manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ.


V zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. semafor–tri fázy chodu škôl –zelená, oranžová a červená, ktorý tvorí i prílohu tohto dokumentu.