Školská jedáleň informuje

Školská jedáleň ponúka rodičom, ktorí majú záujem od septembra 2024 o dotované obedy, aby vyplnili a odovzdali Zápisné lístky / Prihlášku na stravu - najneskôr v termíne do 21.6.2024 - prihlášku treba poslať na mail jedalen.sokolikova@upcmail.sk, alebo odovzdať osobne do kancelárie vedúcej ŠJ.


Zápisný lístok sa nachádza na web stránke školy, ale je možné si ho vyzdvihnúť aj priamo v školskej jedálni.


Upozornenie pre rodičov k platbám:


- v Zápisnom lístku je uvedené, že rodič posiela platbu 12,00 € na september 2024 v auguste 2024 (25.8.2024), platba má byť v septembri už na účte ŠJ, nakoľko dieťa je nahlásené na stravu až na základe pripísanej platby na účet ŠJ.


V tomto nastavení sa pokračuje celý šk. rok, t.z. že rodič sám posiela platbu bez vyzvania k 25.dňu v mesiaci - na mesiac nasledujúci.


ŠJ odporúča rodičom zriadiť si TRVALÝ PRÍKAZ na tieto platby, dátum platby je k 25. dňu v mesiaci. Táto platba je vždy na mesiac vopred. O zriadení a nastavení trvalého príkazu je potrebné informovať vedúcu ŠJ.


Suma: 12,00 € / mesačne (VS: pre trvalý príkaz 2024/2025)


Číslo účtu: SK23 5600 0000 0078 2687 7003


Dôležité:


Nedotované (t.z. neodhlásené) obedy vám budú vyúčtované po uzavretí daného mesiaca a výzva na úhradu danej sumy vám bude zaslaná na mail uvedený v Zápisnom lístku. Prosím rodičov o kontrolu mailovej schránky a o včasnú úhradu, nakoľko štátna dotácia sa na tieto obedy nevzťahuje. Táto informácia je samozrejme uvedená aj v Zápisnom lístku.


Poznámka:


ŠJ bude počas letných prázdnin v rekonštrukcii, takže aj kancelária bude pracovať v obmedzenom režime, preto žiadam rodičov, aby dodržali termín odovzdania prihlášok – do 21.6.2024.


Bez odovzdania prihlášky, nebude dieťa zaradené do žiadosti o dotované obedy a bude si musieť zaplatiť stravu v plnej  výške.


DIÉTNE STRAVOVANIE - Rodičia, ktorých dieťa má diétu, vypĺňajú zvláštnu prihlášku, kde priložia aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom odbore s určenou diagnózou, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie - prihlášku dostanete na VYŽIADANIE (diéta diabetická, bezlepková, šetriaca )


pozn: Desiata sa od septembra neposkytuje.