Projekt - Čistá voda nad zlato

Žiaci na ZŠ Sokolíkova budú počas obdobia november 2019 – máj 2020 monitorovať čistotu ovzdušia v Dúbravke meraním pH zrážkovej vody.


Na správne meranie použijeme elektronické pH metre, aby sa zistila veľkosť koncentrácie znečisťujúcich elementov ovzdušia. Tento malý výskum žiakom pomôže uvedomiť si zodpovednosť každého človeka za kvalitu a čistotu vody, za jej kolobeh v prírode a nebezpečenstvo kyslých dažďov.


V rámci projektu plánujeme uskutočniť aj exkurziu čističky odpadových vôd, aby žiaci lepšie pochopili jej význam pre životné prostredie a uvedomili si aj svoju zodpovednosť pri správnom využívaní vody a nakladaní s odpadmi. Toto vzdelávanie v Environmentálnej výchove pomôže tiež motivovať žiakov, aby pochopili technickú prevádzku, využitie a význam čističky odpadových vôd.


Pre zlepšenie pracovného študijného prostredia školy – hlavne v letných mesiacoch, keď pociťujeme dôsledky globálneho otepľovania,  nainštalujeme na školskom dvore rosnú vodnú bránu.