Oznámenie o zápise detí na predpripárne vzdelávanie do materksej školy 2023/2024

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2023/2024.O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditel'materskej školy podľá § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MSVVaS SR č. 438/2020 Z. z. , ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška MŠVVaŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.


1. Termín a miesto zápisu


Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Vyplnenú žiadosť vytlačí a zanesie všeobecnému lékárovi pre deti a dorast na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovat' predprimárne vzdelávanie ako aj na potvrdenie údaja o očkovaní dieťaťa (v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania). Žiadosť podpisu obaja rodičia, resp. všetci zákonní zástupcovia dieťaťa. Takto lekársky potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne doručí v stanovenom termíne riaditel'ke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti vybral ako prioritnú.


Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude dostupný na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka od l. mája 2023.

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťata do materskej školy je potrebné vyplnit' a odoslať v termíne od 1. mája do 22. mája 2023.


Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditel'ke materskej školy osobne:


V STREDU 24. mája 2023 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny


VO ŠTVRTOK 25. mája 2023 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny


Pri doručení riadne vyplnenej Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast, zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vydelávanie do materskej školy


Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:  • do 31.8.2023 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné;

  • do 31.8.2023 dovŕšia siesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole.


Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku.


Výnimočne možno prijat' do materskej školy aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.RNDr. Martin Zaťovič, v.r.
starosta