Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2024/2025

V súlade s § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  na základe Všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  č. 8/2015 zo dňa: 15.12.2015 zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka


v stredu  17. apríla 2024 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny


a


vo štvrtok 18. apríla 2024 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny


osobne za osobnej prítomnosti detí.


Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia šiesty rok veku. Táto povinnosť zákonných zástupcov platí aj pre deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania na materskej škole (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného centra poradenstva a prevencie, tieto odporučenia sa predkladajú príslušným riaditeľom materských škôl).


Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného centra poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2024.


Žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcete dieťa zapísať. Aktuálne žiadosti pre školský rok 2024/2025 budú sprístupnené od 1. apríla 2024.


ZŠ Beňovského 1       :   www.zsbenovskehoba.edupage.org


ZŠ Nejedlého 8          :   www.zsnejedleho.edupage.org


ZŠ Pri kríži 11             :   www.prikrizi.sk


ZŠ Sokolíkova 2         :   www.zssokolikova.sk


Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.