Zapojili sme sa do medzinárodnej aktivity U4Energy

Zapojili sme sa do medzinárodnej aktivity U4Energy

V mesiacoch február až apríl 2011 sa naši šistaci a siedmaci zapojili do medzinárodnej aktivity U4Energy. Jej cieľom bolo upozorniť žiakov na potrebu efektívneho využívania energie v spoločnosti. Pripravili propagačný materiál – letáky, plagáty, animácie zobrazujúce šetrenie energiami, vypracovali scenár a v dohodnutom termíne išli do terénu – medzi svojich mladších spolužiakov. S nimi viedli rozhovor o energii a jej efektívnom využívaní v škole a v domácnosti, predviedli ukážku likvidácie plastových fliaš a pripomenuli separáciu odpadu. Na triednych nástenkách nechali vypracované propagačné materiály.
Téma zanechala v žiakoch hlboký zážitok a rozhodnutie spolupodieľať sa na zodpovednom prístupe k spotrebe energie.