Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Už sa stalo tradíciou, že mesiac október je na naše škole v znamení záložiek do kníh. Tohtoročná téma: “Múdrosť ukrytá v knihách“, dala priestor na zamyslenie sa nad prečítaným a uvedomenie si toho, aké posolstvo má každá, hoci aj, rozprávková knižka. A tak sme hľadali lásku, dobro, priateľstvo, odvahu, nádej, humor..., nie v jednej, ale v 210 detských knižkách. Presne toľko žiakov našej školy tento rok vyrábalo záložky pre žiakov ZŠ Benkova v Nitre. O tom, že to bola výborná spolupráca svedčia aj dve výstavy záložiek, ktoré sme pripravili. Na tej prvej sme ocenili najkrajšie záložky z Nitry a na tej druhej sme vybrali najkrajšie záložky našich žiakov.

Odmena pre víťazov nemohla byť iná ako pekná knižka a tento rok ju za svoju záložku dostali žiaci:

Miška Dlabolová z 1.A

Cyril Horbán z 2.A

Natália Tomášková z 3.C

Daniel Sedlák zo 4.A

Ema Šaray zo 4.B

Marek Koválovský zo 4.B

Tamara Valachovičová zo 4.C