Stretnutie k projektu iTEC

Stretnutie k projektu iTEC

V tejto dobe prebieha vo vybraných triedach 5.-8. ročníka záverečná fáza projektu iTEC, ktorý bol realizovaný v 280 triedach 15 krajín Európy. Projekt iTEC pripravuje pre žiakov "vzdelávacie príbehy",  s ktorými vyskúšajú niekoľko aktivít využívania digitálnych technológií vo vyučovaní predmetov. V aktuálnom druhom cykle sa žiaci mali pripraviť na skúšky a to tak, aby zároveň vytvorili pomocné materiály aj pre rovesníkov.

V piatok 18. mája nás navštívila národná pedagogická koordinátorka projektu s cieľom spoznať prácu našich žiakov, vytvoriť reportáže a videozáznam o priebehu a postojoch zapojených žiakov a pedagógov k projektu. Stretnutie bolo hodnotené oboma stranami pozitívne a aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie zapojeným žiakom za vzornú reprezentáciu školy.