DEVIATACI SA LÚČILI

DEVIATACI SA LÚČILI

21. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka oficiálne lúčili so školou, ale najmä so svojimi pedagógmi, ktorí sa snažili deväť rokov do nich vliať nielen množstvo vedomostí, ale  formovali  v nich samostatne mysliacu osobnosť, ktorá sa vie s úctou a toleranciou  správať k svojmu okoliu.  Žiaci si na hodinách slohu pripravili rozlúčkový prejav, predniesli básne, zatancovali tri tance, predviedli scénky , zahrali na hudobných nástrojoch a premietli prezentáciu „zo svojho školského života“. Program bol DEVIATACI SA LÚČILIna vysokej úrovni, všetkým sa páčil a odnášali sme si z neho príjemný pocit.