Prírodoveda a vlastiveda            

 

 

 

     Huby

Ako sa naučiť odlíšiť a poznať najčastejšie sa vyskytujúce huby, pomenovať tie najznámejšie u nás rastúce jedlé huby a  vedieť ich odlíšiť od jedovatých húb?

Na vyučovacej hodine prírodovedy sa učivo „Huby“ preberá v rozsahu úrovne 4. ročníka ZŠ. Formou projektu si žiaci rozširujú svoje základné vedomosti o hubách.   Metodick ý list

 

 

   Ukážky prác žiakov

 

 

Kniha rastlín

Ako si vytvoriť Knihu rastlín ?

V 4. ročníku na hodinách informatickej výchovy  to nie je také ťažké. Najmä ak máš k dispozícii postup práce s programom MS Microsoft PowerPoint, vieš vyhľadávať informácie na internete a prezentovať svoju prácu pred spolužiakmi.

V tomto projekte sa predpokladá spolupráca s prírodovedou a výtvarnou výchovou, odporúča sa práca v skupinách. 

 

        Prezentácia  ako pomôcka pri popise postupu práce:
              "Tvorba prezentácie v programe MS PowerPoint 2007" 

        Pracovné listy pre žiakov

1. pracovný list,   2. pracovný list  

 

Takto sme pracovali...

 

    Voda a jej význam

- rozšíriť si vedomosti a slovnú zásobu o vode, pochopiť nevyhnutnosť pitnej vody pre život, osvojiť si základné informácie o vode – vlastnosti a skupenstvo vody, pitná a úžitková voda, rozdiel medzi morskou a sladkou vodou, význam ochrany vodných zdrojov, zvýšiť prírodovednú, počítačovú a estetickú gramotnosť, tvorba poznatkových máp, naučiť sa orientovať v množstve informácií na internete.

Metodický list

 

 

            Pracovné listy pre žiakov:

 

            Obrázková pomôcka Sucho

 

 

Ďalšie materiály z oblasti Príroda a spoločnosť v primárnom vzdelávaní ...