Uhly. Os uhla.

Úlohy, riešené v programe "Uhly"

 Výučbový program „Uhly“ - nájdete na stránkach  Infoveku, kde je možné si stiahnuť aj program Comenius Logo, potrebný pre chod programu (freeware).

                               Úloha: Otvor program „Uhly“ súborom Uhly.lgp

a)    Vyber úlohy na prenášanie uhla a vyrieš úlohy: vyznač rovnaký uhol, aký sa zobrazí na vzore.

b)    Vyber  úlohy na zakresľovanie uhlov určenej  veľkosti a vyrieš ich.

c)    Vyber úlohy na os uhla a vyrieš ich: vyznač polpriamkou os znázorneného uhla. 

Poznámka: Riešenie vždy skontroluj a šípkou v ľavom dolnom rohu zvoľ ďalší príklad.

 

Úlohy  riešené v programe Cabri.geometria

Úloha č. 1:
V programe Cabri geometria zostroj ostrý uhol a jeho os. Zmeraj veľkosti uhlov, vytvorených osou.

Postup:

a)     Zostroj dve polpriamky, začínajúce v spoločnom bode V. Vyznač uhol AVB.

b)     Zostroj os uhla AVB a na osi zostroj bod C.

c)     Odmeraj veľkosť uhla AVC. Odmeraj veľkosť uhla BVC. Porovnaj ich a porovnanie zapíš do komentára.

 

Úloha č. 2:
Príkazom „Pravidelný n-uholník“ zostroj štvorec ABCD

a)     Zostroj os uhla ABC. Kde leží priesečník osi uhla so štvorcom? 

b)     Zostroj os uhla BCD. Kde leží priesečník osi uhla so štvorcom? 

c)     Priesečník osí uhlov  označ písmenom S. Zostroj kružnicu so stredom S tak, aby sa dotýkala stien štvorca - kružnicu vpísanú štvorcu.

d)     Zostroj kružnicu so stredom S tak, aby prechádzala vrcholmi štvorca - kružnicu opísanú štvorcu. Zostroj ešte jednu kružnicu so stredom S tak, aby sa dotýkala stien štvorca - kružnicu vpísanú do štvorca. Vyfarbi ju.

Zapíš komentárom odpovede, podpíš sa a ulož súbor.

 

Úloha č. 3:
Zostroj ľubovoľný trojuholník ABC a osi jeho uhlov. 

a)     Priesečník osí uhlov označ ako S. Zostroj kružnicu so stredom v bode S tak, aby  sa dotýkala stien trojuholníka.

b)     Zmeň rozmery trojuholníka posunom jeho vrcholov. Je možné zmeniť polomer kružnice tak, aby sa kružnica opäť dotýkala všetkých stien trojuholníka? 

Zapíš komentárom, kde leží stred kružnice, vpísanej do trojuholníka. 

Podpíš sa a ulož súbor.