Susedné a vrcholové uhly

Čo k tomu potrebujeme:

 • Grafický editor

 • program Cabri.geometria

Precvičte a rozšírte si svoje vedomosti o uhloch:

 • Uhly  V bludisku s uhlami - interaktívne prezentácie na precvičenie učiva

 • Súhlasné a striedavé uhly - aplet s možnosťou zadania vlastných úloh na určovanie veľkostí súhlasných a striedavých uhlov

Úlohy, riešené v grafickom editore

Úloha č.1

V grafickom editore (napr. Skicár) zostroj dve pretínajúce sa priamky.

 • Na koľko uhlov sa rozdelila rovina? Vyznač uhly oblúčikmi.

 • Vyfarbi rovnakou farbou vytvorené dvojice vrcholových uhlov.

 • Zapíš do plochy, čo vieš o veľkosti dvojice vrcholových uhlov a ulož súbor.

 

Úloha č.2  V grafickom editore zostroj dve pretínajúce sa priamky a vyznač uhly oblúčikmi.

 • Vyfarbi rovnakou farbou dvojicu susedných uhlov.
 • Inou farbou vyznač ďalšiu dvojicu susedných uhlov
 • Zapíš do plochy, čo vieš o veľkosti uhlov dvojíc

 

Úlohy, riešené v programe Cabri.geometria

Úloha č. 1:

a)     Zostroj dve priamky, pretínajúce sa v spoločnom bode V. Kružnicou vyznač oblúky vzniknutých uhlov.

b)     Na každej z vytvorených polpriamok zostroj bod. Označ body v protismere hodinových ručičiek  ako A, B, C, D.

c)      Odmeraj veľkosť uhla AVB. Odmeraj veľkosť uhla BVC.

d)     Zmeň veľkosť uhla AVC na 30° - ako sa zmenila veľkosť uhla BVC ? Zmeň veľkosť uhla AVC na 45°- ako sa zmenila veľkosť uhla BVC ? Zmeň veľkosť uhla AVC na 60°- ako sa zmenila veľkosť uhla BVC ?

Komentárom pripíš k úlohe: „Dva uhly so spoločným vrcholom a jedným ramenom sa nazývajú susedné uhly. Súčet veľkosti susedných uhlov je ..........“   Podpíš sa a ulož súbor.

 

Úloha č. 2:

 1. Zostroj dve priamky, pretínajúce sa v spoločnom bode V. Kružnicou vyznač oblúky vzniknutých uhlov.
 2. Na každej z vytvorených polpriamok zostroj bod. Označ body v protismere hodinových ručičiek ako A, B, C, D.
 3. Odmeraj veľkosť uhla AVB. Odmeraj veľkosť uhla CVD.
 4. Zmeň veľkosť uhla AVC na 30° - ako sa zmenila veľkosť uhla CVD? Zmeň veľkosť uhla AVC na 45°- ako sa zmenila veľkosť uhla CVD? Zmeň veľkosť uhla AVC na 60°- ako sa zmenila veľkosť uhla CVD?

Komentárom pripíš k úlohe: „Dva uhly so spoločným vrcholom, ktorých ramená sú navzájom opačnými polpriamkami, sa  nazývajú susedné uhly. Súčet veľkosti susedných uhlov je ..........“    Podpíš sa a ulož súbor.

 

Úlohy, riešené v programe "Uhly"

Otvor program „Uhly“ súborom  Uhly.lgp. Vyber úlohy na porovnávanie uhlov a vyrieš ich.

Poznámka: Riešenie vždy skontroluj a šípkou v ľavom dolnom rohu zvoľ ďalší príklad.