Sčitovanie a odčítavanie uhlov

Čo potrebujeme k riešeniu jednotlivých úloh:

  • výučbový program „Uhlya program Comenius Logo, potrebný pre chod programu (freeware).

  • program Cabri.geometria

 

Precvičte si svoje vedomosti o uhloch:

 

Úlohy, riešené v programe "Uhly"

Otvor program „Uhly“ súborom Uhly.lgp. Rieš úlohy na výpočet sčítania uhlov a násobenia znázornených uhlov dvoma.

Poznámka: Riešenie vždy skontroluj a šípkou v ľavom dolnom rohu zvoľ ďalší príklad.

 

Úlohy a cvičenia, riešené v programe Cabri.geometria

Úloha č. 1:  V programe Cabri geometria zostroj uhly AVB veľkosti 35° a uhol BVC veľkosti 23° a sčítaj ich.

Postup:

a)     Zostroj dve priamky, pretínajúce sa v spoločnom bode V. Na priamkach nanes body A, B .

b)     Odmeraj uhol AVB. Zmeň jeho veľkosť na 35°.

c)      Narysuj priamku, prechádzajúcu V. Na priamke zostroj bod C. Odmeraj veľkosť uhla BVC. Zmeň veľkosť uhla BVC na 23°.

d)     Odmeraj uhol AVCVypočítaj súčet veľkosti uhlov a porovnaj výsledky.

 

Napíš komentár – vypočítaj súčet veľkosti uhlov a číselný výpočet porovnaj s odmeranou hodnotou.

 

Úloha č. 2:
V programe Cabri geometria zostroj uhol AVB veľkosti 42°;  uhol BVC veľkosti 51°; uhol CVD veľkosti 38° a sčítaj ich.

Napíš komentár – vypočítaj súčet veľkosti uhlov a číselný výpočet porovnaj s odmeranou hodnotou.

 

Úloha č. 3:
V programe Cabri geometria zostroj uhol AVB veľkosti 58°a  uhol CDE veľkosti 76°. Graficky vynásob každý z uhlov a) dvoma; b) tromi. Napíš komentár. Vypočítaj  veľkosť násobkov uhlov a číselný výpočet porovnaj s odmeranou hodnotou. Podpíš sa a ulož súbor.

 

 

Odčítavanie uhlov

 

    

Precvičte si svoje vedomosti o uhloch:  Porovnávanie uhlov - animácia, zobrazujúca postup grafického porovnávania veľkosti dvoch uhlov.

 

Úlohy, riešené v programe "Uhly"

Otvor program „Uhly“ súborom Uhly.lgp. Rieš úlohy na výpočet odčítania uhlov. Určovanie typu uhla si zopakuj v časti  na určovanie typu uhla (ostrý, pravý, tupý...)

Poznámka: Riešenie vždy skontroluj a šípkou v ľavom dolnom rohu zvoľ ďalší príklad.

 

Úlohy, riešené v programe Cabri.geometria

Úloha č. 1:

V programe Cabri geometria zostroj uhol AVB veľkosti 85° a uhol BVC veľkosti 42° a odčítaj ich.

Postup:

a)     Zostroj dve polpriamky so spoločným začiatkom v bode V. Na polpriamkach nanes body A, B .

b)     Odmeraj uhol AVB. Zmeň jeho veľkosť na 85°.

c)      Narysuj polpriamku so začiatkom v bode V. Na polpriamke zostroj bod C. Prenes polpriamku VC medzi predchádzajúce polpriamky.

d)     Odmeraj veľkosť uhla BVC. Zmeň veľkosť uhla BVC na 42°.

e)     Odmeraj uhol AVCVypočítaj rozdiel veľkosti uhlov.

f)        Napíš komentár – číselný výpočet porovnaj s odmeranou hodnotou.

 

Úloha č. 2:

V programe Cabri geometria zostroj uhol AVB veľkosti 125° a  uhol BVC veľkosti 68°.  Graficky ich odčítaj. 

Napíš komentár – vypočítaj rozdiel veľkosti uhlov a číselný výpočet porovnaj s odmeranou hodnotou.

 

Úloha č. 3:

V programe Cabri geometria zostroj uhol AVB veľkosti 192°;  uhol BVC veľkosti 71° a uhol CVD veľkosti 39° . Od uhla AVB graficky odčítaj uhol BVC a uhol CVD . Číselne skontroluj výsledok.

Napíš komentár – vypočítaný výsledok  porovnaj s odmeranou hodnotou.  Podpíš sa a ulož súbor.