Prirodzené čísla

- Precvičenie porovnávania čísel, sčitovania, násobenia, delenia, zaokrúhľovania a usporiadania prirodzených čísel pomocou výučbových programov. 

Čo k tomu potrebujeme:

 

    

 

Všetky použité výučbové programy boli vytvorené na  fakulte MFI UK v Bratislave a nájdete  ich na stránkach Infoveku v časti Matematika.

1.úloha:  Otvor program „Matika“ súborom matika.lgp .

 • Zvoľ „Porovnávanie čísel“ a v čo najkratšom čase pohybuj ježkom k číslam, ktoré sú v intervale, určenom zadaním úlohy.  Smer pohybu ježka určíš šípkami na ploche.
 • Zvoľ „Súčet čísel“ “ a v čo najkratšom čase pohybuj ježkom k číslam, ktoré sú súčtom čísel, daných zadaním.
 • Zvoľ „Násobenie“ a v čo najkratšom čase pohybuj ježkom k číslam, ktoré sú násobkom čísla, určeného zadaním.

2.úloha:  Otvor program „Na salaši“ súborom  Zapocet.lgp.

 • Vyber „Párne čísla“ a veď ovečku tak, aby  sa dostala ku všetkým párnym číslam.
 • Vyber „Delitele“ a veď ovečku tak, aby  sa dostala ku všetkým delitelom čísla, zadaného úlohou.
 • Vyber „Najväčší súčet“ a veď ovečku tak, aby  sa dostala ku všetkým číslam, ktorých súčet je väčší (menší) ako číslo v zadaní.

 

3.úloha:  Otvor program „Zaokrúhľovanie“ súborom Format.lgp. Z ponuky vyber „Príklady“. Rieš úlohy na zaokrúhľovanie čísel na desiatky (stovky, tisícky), až pokým  kameň nedostaneš na kopec.

 

**úloha:

Program „Usporiadanie“ otvor súborom  uvod.lgp . Vyber z ponúknutých možností  BALDI.SRD.   Postupným vážením balíčkov usporiadaj balíčky od najväčšieho po najmenší.

 

Rovnice.  Rovnice s prirodzenými číslami

 Zopakovanie  riešenia jednoduchých slovných úloh pomocou rovníc, precvičenie riešenia rovníc.

 

Čo k tomu potrebujeme:

 • Výučbový program "Kačeri" fakulty MFI UK

 • Virtuálna Zbierka úloh z matematiky

  (na CD projektu "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ)

 • Výučbový program „Magické štvorce“ fakulty MFI UK

     

1.úloha:  Otvor program „Káčeri“ súborom matem.lgp v zložke Matem.

 • Zvoľ typ príkladu kliknutím na káčera. Prečítaj si zadanie úlohy. Označ, kam budeš premiestňovať desiatky (košíky) a jednotky (guličky). Pridaj počet košíčkov a guličiek podľa zadania. Skontroluj riešenie kliknutím na sovu v hornom rohu.
 • Vyrieš aj ostatné typy úloh.

2.úloha:

Otvor časť  „5rovnice“ vo virtuálnej  Zbierke úloh z matematiky (na CD projektu "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ)

a)     Do zošita zapíš rovnicu, ktorou vypočítaš úlohu a vypočítaj ju do zošita.

b)     Skontroluj svoju rovnicu a z riešení vyber správne riešenie.

c)     Vyrieš aj ostatné úlohy.

 

3.úloha:  Otvor program „Magické štvorce“ súborom Vago2.lgp.

a)     Z ponuky vyber „Úloha 1“. Dopĺňaj políčka v štvorci tak, aby bol súčet v riadkoch, stĺpcoch aj po uhlopriečkach rovnaký.

b)     Z ponuky vyber „Úloha 2“. Nájdi v štvorci číslo, ktoré do magického štvorca nepatrí.

 

**úloha:  V programe „Magické štvorce“ vyber „Úloha 3“. Dopĺňaj štvorce do štvorca tak, aby bol súčet v riadkoch, stĺpcoch aj po uhlopriečkach rovnaký.  Z ponuky vyber tlačidlo s kúzelnou paličkou. Zostroj vlastný magický štvorec.