Matematika a práca s informáciami     

 

 

Prirodzené čísla

Na hodinách matematiky v 5. ročníku zábavnou formou, využitím výučbových programov voľne stiahnuteľných z internetu, precvičiť počtové operácie s prirodzenými číslami.  Precvičiť ich používania pri riešení netradične zadaných úloh a riešení hlavolamov. Použitím informačných a komunikačných technológií zefektívniť výpočty a umožniť vlastné tempo práce žiakov možnosťou kontroly programom.

Test na precvičenie vedomostí

 

Pracovné listy:

 Počítan ie s prirodzenými číslami  

Pracovný list  ( .doc)

Delenie (.doc) 

 

Desatinné čísla

 

V reformnom 6. ročníku na hodinách matematiky precvičiť počtové operácie s desatinnými číslami a priblížiť význam ich používania v praxi pri nákupoch, meraniach, vyhodnoteniach súťaží. Použitím informačných a komunikačných technológií zefektívniť výpočty a sprehľadniť ich tabuľkami a grafmi.

      Testy:

 

 

Pracovné listy:

 

  Metodický list

Uhly

V matematike v 6. ročníku tému Uhly je vhodné priblížiť žiakom aj prostredníctvom digitálnych technológií. V grafickom editore vyznačiť uhly susedné či vrcholové, v programe Cabri.geometria uhly vyznačiť, zmerať, graficky sčítať či odčítať. A výučbovým programom vytvoreným v programe Comenius logo (voľne stiahnuteľný) učivo precvičiť zábavnou formou.

      Test na precvičenie vedomostí ( .rar)

Pracovné listy:

Uhly. Os Uhla

Susedné a vrcholové uhly

Sčitovanie a odčítavanie uhlov

 

Zbierka úloh - percentá

V zbierkach sú príklady na precvičovanie a utvrdenie učiva, slovné úlohy jednoduché, náročnejšie, riešené algoritmami, grafickým znázornením, a použitím jednoduchých vzorcov pri výpočtových úlohách.       

Zbierka úloh 1 (.doc);      Zbierka úloh2 (.doc);      Pracovný list pre žiakov  (.doc)

 

Zbierka úloh - celistvé výrazy

V pracovných listoch sú jednoduché aj zložitejšie príklady na precvičovanie, utvrdenie a rozšírenie vedomostí a zručností  pri výpočtových úlohách s celistvými výrazmi.   

Metodický list

Pracovné listy pre žiakov:

 

 

Opísaná a vpísaná kružnica - rysujeme v Cabri

V ukážkach sú jednoduché aj zložitejšie konštrukčné úlohy na precvičovanie konštrukcie osi strany, osi uhla, opísanej a vpísanej kružnice do trojuholníka pomocou programu Cabri.geometria.

 

 

 Odporúčané linky pre matematiku 

 

 

 

Počítačová stanica

V novom predmete Štátneho vzdelávacieho programu informatika v téme Princípy fungovania IKT sa piataci oboznámia  so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, vstupné a výstupné, prídavné zariadenia)  a logickej štruktúry  (operačný systém);

Počas práce na projekte získajú ďalšie zručnosti práce s grafickou a textovou informáciou, zvládnu dokresľovanie do pracovného listu, fotografovanie obrazovky, kopírovanie obrázka z internetu.  Metodický list

Žiacke práce:
PC stanica Pamäťové zariadenia ,  Matičná doska ,   
Referát: Matičná doska,  

Odporúčané linky - testy o stavbe PC:     

  1. https://www.purposegames.com/game/hardver-quiz
  2. https://predmety.skylan.sk/informatika/computer/komponenty.htm
  3. https://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/testy/testy.php?go=kompo01

 

 

Pamäťové zariadenia

V  informatike v téme Princípy fungovania IKT sa piataci oboznámia  so zariadeniami na archiváciu a prenášanie informácií z pohľadu ich architektúry (Hard Disk, disketa, CD a DVD, USB pamäťový kľúč)  a kapacity.     Metodický list

 

 

Kniha krížoviek

Radi by ste si vyskúšali prácu redaktorov krížovkárskeho časopisu? Spoločne vymyslíme oblasti krížoviek, ktoré by sa žiakom páčili, podľa ich záujmov a záľub. Necháme im dostatok priestoru, aby mohli využiť svoju iniciatívu a nápady.

Pri práci na projekte si žiaci 7.ročníka na hodinách informatiky precvičia svoje vedomosti a zručnosti pri práci s digitálnou technikou a vyhľadajú nové zaujímavé informácie.

Metodický list        
Ako sme pracovali - ukážky  1, 2

Prezentácia  Formátovanie tabuliek

 

 

Pracovné listy pre žiakov:

1. vyučovacia hodina

2.vyučovacia hodina

3. vyučovacia hodina

Závery z overovania

Ročné obdobia - jeseň

V novom predmete Štátneho vzdelávacieho programu Informatika piataci získajú ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí, pričom používajú osovú súmernosť, otáčanie, skosenie,  kopírovanie. Naučia sa vytvoriť jednoduchú animáciu a precvičia si schopnosť prezentovať výsledky svojej práce.

Metodický list

Pracovný list  Ako na LogoMotion

 

  Žiacke práce -

 

Ročné obdobia - zima

V predmete Informatika piataci získajú ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí, pričom sa naučia vytvoriť jednoduchú animáciu a precvičia si schopnosť vyhľadávať na internete, komunikovať elektronickou poštou, prezentovať výsledky svojej práce.

Metodický list

 Pokyny k práci žiakov

 

   Žiacke práce:

 

Ročné obdobia - jar

V predmete Informatika šiestaci získajú ďalšie zručnosti pri tvorbe animácií, naučia sa používať program na tvorbu prezentácií, precvičia si schopnosť vyhľadávať na internete, komunikovať elektronickou poštou. V neposlednom rade získajú potrebné skúsenosti pri prezentovaní výsledkov svojej práce.    

Metodický list    

Pokyny k práci žiakov    

 

Žiacka prezentácia

 Animácie:

 

Moje mesto

V predmete Informatika piataci získajú základné zručnosti pri vyhľadávaní tematických informácií na internete, kopírovaní obrázkov s rešpektovaním autorských práv, naučia sa vytvoriť jednoduchú prezentáciu a precvičia si schopnosť prezentovať výsledky svojej práce.

Metodický list

Pracovný list pre prácu žiakov

 


 

 

Flóra a fauna okolo nás

V predmete Informatika šiestaci získajú základné zručnosti pri práci s digitálnym fotoaparátom, úpravou digitálnej fotografie, vyhľadávaní tematických informácií na internete. Naučia sa vytvoriť jednoduchú prezentáciu a precvičia si schopnosť prezentovať výsledky svojej práce.

Metodický list

Pracovný list pre žiakov
 

 

 

 

 

Menovky

V predmete Informatika piataci získajú zručnosti písania v textovom editore, formátovania textu, písanie do obrázka, vkladania obrázka, kopírovania. Naučia sa vytvoriť jednoduchú menovku a vytlačiť ju na tlačiarni

Metodický list

Pracovný list - pokyny pre prácu žiakov,    ukážka

 

          

     

 

Algoritmy - úvod k programovaniu

V novom predmete Štátneho vzdelávacieho programu Informatika piataci získajú základy programovania, čomu predchádza precvičenie tvorby algoritmov, ktoré sa vyskytujú v bežnom živote.

Metodický list

      Pracovné listy k úlohám:    Mapa      Viazanie kravaty

      Úlohy v HotPot:   Recept na čaj     Postav stavbu   

        

 

 

 

Ďalšie materiály z oblasti matematika a práca s informáciami ...