Pre rodičov


 
  Organizácia školy 2018/2019

Školský poriadok 2018/2019

Školský poriadok ŠKD 2018/2019

Učitelia/ kontakty

Internetová žiacka knižka/ rozvrh

Školský klub detí
Rada školy (RŠ)  -    Členovia

Rada rodičov (RR)    Zápisnica z RR 13. 9. 2017

Záverečná správa:    Záverečná správa za šk. rok 2017/18


Tlačivá:

   Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

   Odporučenie - oslobodenie z TEV/TVS

   Dotazník - prestup žiaka z inej školy

   Prihláška do I. ročníka

 

    AKTIVITY OKTÓBER

 • Psych. pohovory k voľbe štúdia 9.A
 • Zahájenie krúžkovej činnosti na škole
 • Zahájenie  činnosti knižnice
 • Zahájenie zberu papiera v rámci OLOMPIÁDY
 • Zbieram baterky-projekt a súťaž zameraná na zber použitých bateriek a žiariviek
 • Grantový projekt Nadácie televízie Markízavytvorenie pocitového chodníka a chodníkových skákacích hier pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.
 • Technika hrou od základných škôlgrantový program Nadácie Volkswagen Slovakia
 • Jesenná výzdoba
 • Deň jablka Samozber jabĺk Dunajská Lužná  
 • Šarkaniáda – ŠKD, žiacky parlament
 • Exkurzia Staré mesto 8.B
 • Exkurzia Modra – Múzeum Ľ.Štúra - 8.roč.
 • Exkurzia Hvezdáreň v Hlohovci 4.B, 4.
 • Súťaž iBobor – školské kolo
 • Exkurzia Sereď – 9. roč.
 • Intenzívny jazykový kurz ANJ pre 6. A 7.roč.
 • Sľub prvákov
 • e-testovanie 5. roč. a 9. roč.
 • Teambilding  - CPPPaP Fedákova ul.
 

    AKTIVITY SEPTEMBER

 • Ukážková hodina SEAL DANCE SCHOOL - 1.stupeň
 • Branný kurz 2. stupeň
 • I.účelové cvičenie 2. stupeň
 • Work Shop – Galaktikos – florbal
 • Európsky týždeň športu
 • Návšteva ZOO v rámci Olománie 
 • Exkurzia  - Bratislava Staré mesto – 8.roč
 • Návšteva botanickej záhrady -5.roč.
 • Návšteva divadla VIEM 9.A