Pre rodičov


 
  Organizácia školy 2017/2018

Školský poriadok 2017/2018

Školský poriadok ŠKD

Učitelia/ kontakty

Internetová žiacka knižka/ rozvrh

Školský klub detí
Rada školy (RŠ)  -    Členovia

Rada rodičov (RR)    Zápisnica z RR 13. 9. 2017


Tlačivá:

  
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

   Odporučenie - oslobodenie z TEV/TVS

   Dotazník - prestup žiaka z inej školy

           

        

 

   AKTIVITY FEBRUÁR

 • 1.2.2018 Krajské kolo Technickej olympiády žiaci 8. ročníka                        
 • 5.2.2018 Kurz korčuľovania pre 3. a 4. ročník  
 • 6.2.2018 Okresné  kolo GEO olympiády                      
 • 7.2.2018 Krajské kolo Olympiády zo SJL                          
 • 7.2.2018 Školské kolo chemickej olympiády                   
 • 7.2.2018 Preventívny program CPPaP – Závislosti, trieda 7.A                     
 • 9.2.2018 Karneval žiaci I. stupňa                                        
 • 11.2.-16.2.2018 Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníkov         
 • 13.2.2018 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku                   
 • 14.2.2018 Generálna skúška E-Testovania 9-2018                              
 • 15.2.2018 Hviezdoslavov Kubín pre žiakov I. stupňa
 • 16. 2.2018 HA Slovenská filharmónia žiaci  4.roč., 5.B  a 9.A   

 

 

    AKTIVITY JANUÁR

V Novom roku 2018 želáme všetkým veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v súkromnom živote i v práci.

 •  8.1.2018 Rozhlasová relácia k 25.výročiu vzniku SR
 • 16.1.2018 Okresné kolo olympiády    ANJ
 • 18.1.2018 Okresné kolo olympiády   NEJ
 • 24.1.2018 Okresné kolo MAT olympiáda
 • 25.1.2018 Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko
 • 19.1.2018 Hudobná akadémia    
 • 19.1.2018 Deň župných škôl žiaci 8.A, 8.B
 • 31.2018 Galéria Nedbalka , trieda 9.A  

    31.1.2018, 1.a 2.VH Deň otvorených dverí pre rodičov

    

 

            AKTIVITY DECEMBER

 • 1.12. Tvorivé dielne v ÚĽUVe          6.A                 
 • 7.12. Geografická olympiáda pre 5. až 9.
 • 7.12. Internetová geografická súťaž GQIQ
 • 5.12. Návšteva hvezdárne v Hlohovci , 4.A, 4.B, 4.C
 • 5.12. MS vo florbale (zápas) pre žiakov 5.A, 5.C a 6.A
 • 5.12. Obvodné kolo vo florbale mladších žiakov
 • 6.12. Mikuláš v škole pre prvý a druhý stupeň
 • 6.12. Divadelné predstavenie Čarovná flauta v SND, I.stupeň   
 • 6.12. Beseda s horolezcom p.Ondrejovičom pre 6. a 7.ročník
 • 8.12. VW Bratislava 9. ročník- prezentácia duálneho vzdelávania 
 • do 8.12. 2017 Zbierka pre útulok  Sloboda zvierat
 • 11.12. Výchovný koncert  2. až 4.ročník                
 • 13. 12. Školské kolo Matematická Pytagoriáda  3. – 5. roč.
 • 14. 12. Školské kolo Matematická Pytagoriáda  6. – 8. roč.
 • 22.12. 2017 Tradičný vianočný jarmok                                        

                                         

 

             AKTIVITY NOVEMBER

 • 22. 11. 2017 o 14.00 h  Pedagogická rada; hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk. r. 2017/2018
 • 22. 11. 2017  o 16.30 h Rada rodičov
 • 22. 11. 2017  o 17.00 h  stretnutie vých. poradcu s rodičmi žiakov 9.roč. a 8.roč. ohľadom prechodu na SŠ v jedálni školy
 • 22. 11. 2016 o  17.30 h TA ZRŠ
 • 2.11. 2017 Konverzačné hodiny s americkými a nemeckými native speakers v triedach 6.A, 6.B, 7.B,9.A a 9.B                                                         
 • 23.11. 2017 Návšteva Goetheho inštitútu – 9.A
 • 3.11. 2017 Obvodné kolo v stolnom tenise mladších žiakov
 • 7.-9.11. 2017 Testovanie 5 – generálna skúška MAT  
 • 8 a 9.11.2017 Prípravné testovanie T5 SJL, 5.A, 5.C    
 • 7.- 10.11. 2017   iBobor                                           
 • 22. 11. 2017 Testovanie piatakov                                         
 • 30. 11. 2017 Súťaž Všetkovedko pre 2. až 5. ročník    
 • od 14.11. 2017 Vyhodnotenie psychologických testov k voľbe ďalšieho štúdia žiakov 9.ročníka                                                                        
 • 8. 11. 2017 Skríning žiakov zameraný na vyšetrenie čiastkových kognitívnych funkcií a oslabení                                                                       
 •  november Výstava kníh v žiackej knižnici            
 • 14.11. 2017 Súdne pojednávanie –Okresný súd Bratislava IV, trieda 8.B
 • 29.11. 2017 Okresné kolo Olympiády zo SJL        
 • 14.11. 2017 Medzinárodný deň diabetu-rozhlasové okienko
 • 28.11. 2017 Divadelné predstavenie v SND – 9. ročník          
 • 10.11. 2017 Výstava Bibliotéka

 

        AKTIVITY OKTÓBER

 • 3.10.2017 Program Unplugged pre žiakov 7. ročníka              
 • 16.-20.10.2017 Týždeň zdravia  -  aktivity k projektu „HOVORME O JEDLE“
 • 20.10. Deň jablka, aktivity realizujeme 20.10.(piatok)
 • 4.10. Exkurzia do Dopravného múzea, 4.B                                  
 • 23.10 – 27.10. Jesenná výstava „ O najkrajší jesenný výrobok“ v podlubí školy           
 • Zbierka hračiek „Daruj pre dobrú vec“ , priestor pre hračky je vytvorený v PC5, odovzdávať pred vyučovaním do konca októbra
 • 10.10. Deň duševného zdravia, prednáška „Nestresuj sa stresom“ pre 6.ročník
 • 25.10 o 9.00 hod. Sľub prvákov
 • 12.10. o 13.30 hod. Pasovanie čitateľov – Miestna knižnica v Dúbravke        
 • 20.10  Záložka do knihy spája školy
 • október Exkurzia do Volkswagenu  
 • 16.10 - 20.10 Škola v prírode Liptovský Ján, 4.A, 4.B
 • 12.10. Krajské kolo v cezpoľnom  behu žiaci II. stupňa
 • 24.10. Lokálne kolo v basketbale žiakov žiaci II. stupňa

 

             AKTIVITY SEPTEMBER

 • 13.9. Rada rodičov 1.- 9. roč. o 16.30 h
 • 6.9. Prehliadka školy pre rodičov od 16.00 do 18.00h
 • 13.9. TA o 17.30 h. 
 • 11.09.2017 Návšteva NR SR , trieda 9.B
 • 12.09. Výchovný koncert „Čo o mne vieš“ všetci žiaci školy
 • 13. 9. Branný kurz 2. stupeň
 • 14. 9. I. účelové cvičenie 2. stupeň
 • 27.9. – 4.10. 2017 Európsky týždeň športu -   otvorenie, prezentácia Rope skipping, Jumping day   počas celého týždňa na hodinách TSV                            
 • 18. 9. – 22.9. Intenzívny jazykový kurz ANJ pre 8.ročník                  
 • 25. 9. – 29.9. Intenzívny jazykový kurz ANJ pre 5.ročník                               
 • 20.9., 26.9., 4.10. Psychologické vyšetrenia k voľbe ďalšieho štúdia pre 9.ročník
 • 19.9. Ukončenie projektu Veolia – „Záhradka starej bylinkárky“ v átriu školy
 • september, október Bienále ilustrácií pre 5.až 7. ročník                                
 • 27.9. Exkurzia Dolná Krupá, 6.ročník
 • 28.9. Exkurzia Modra, 8.ročník
 • september, október Kampaň Červené stužky – prevencia pred HIV, 7.-9.ročník
 • september Deň finančnej gramotnosti                                                                                                               
 • 18.9. – 20.9. Dopravné ihrisko, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.C             

   

Krúžky v šk. roku 2017/2018

 

ZS-Sokolikova-BENITIM