Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2023/2024

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015
zo dňa: 15.12.2015


zápis detí do prvých ročníkov základných škol sa uskutoční
na všetkých základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravkav stredu 19. apríla 2023 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
vo štvrtok 20. apríla 2023 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
osobne za osobnej prítomnosti detíPodl'a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásit' na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovat' v predprimárnom vzdelávaní (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tieto odporučenia sa predkladajú príslušným riaditel'om materských škol).Na zápis treba prihlásit' aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr
do 15. júna 2023.


Žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcete dieťa zapísať. Aktuálne žiadosti pre školský rok 2023/2024 budú sprístupnené od 1. apríla 2023.


ZS Beňovského 1 : www.zsbenovskehoba.edupage.org


ZŠ Nejedlého 8 : www.zsnejedleho.edupage.org


ZŠ Při kříži 11 : www.prikrizi.sk


ZS Sokolíkova 2 : www.zssokolikova.sk


Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podl'a §37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta