Organizácia školy

kolský vzdelŽiadosť o uvoľnenie z vyučovania .pdf  


Organizácia školského roku 2018/19

Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Ďurkovská

Zástupkyne riaditeľa školy:

 

Mgr. Oľga Galandová 

zástupkyňa riad.školy pre primárne vzdelávanie

Mgr. Tatiana Valachovičová

zástupkyňa riad. školy pre nižšie stredné vzdelávanie

 

Výchovný poradca:    Mgr. Alena Forgáčová
Školský psychológ: Mgr. Petra Richterová
Koordinátor informatizácie:  Ing. Dana Salíniová 
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti: Mgr. Valéria Regásková  primárne vzdelávanie
Mgr. Anna Fulierová  nižšie stredné vzdelávanie     
 
Koordinátor prevencie závislostí
a iných patologických javov: 

Mgr. Petra Richterová

Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Dana Salíniová, Mgr. Zuzana Mravíková

Environmentálna výchova   

Ing. Zuzana Pavlove, PaeDr. Jana Michlová

Knihovníci v školskej knižnici PaeDr. Zuzana Handzušová, Mgr. Bronislava Palugová

Koordinátor zdravého životného štýlu

 

Metodické združenia a predmetové komisie:

Ved. MZ 1.- 4.roč. 

Ved. MZ ŠKD 

Ved. PK SJL, ETV/NAV 

Ved. PK cudzie jazyky

Ved. PK MAT- INF- FYZ - CHEM - BIO - THD-VYV -VUM

Ved. PK DEJ - GEO - OBN - HUV

Ved. PK TSV

Mgr. Tomáš Horváth, Bc. Eva Poljaková

 

PaedDr. Katarína Panasiuková

Iveta Fábri-Čabrunová

Mgr. Eva Tomášková

Mgr. Miriam Balážová

Mgr. Lívia Poštrková

Mgr. Eva Immerová

Mgr. Viera Litváková 

   

Predseda Rady školy (RŠ) 

Predseda Rady rodičov (RR) 

Koordinácia práce Rady žiakov (RŽ) 

Predseda ZOOZ

 

Mgr. Anna Závracká

Mgr. Katarína Lazarčíková

Ing. Jana Olšakovská, Mgr. Zuzana Mravíková

Mgr. Alena Forgáčová