ZÁPIS PRVÁKOV

08.02.2017 12:57

O Z N Á M E N I E

 

o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

na školský rok 2017/2018

 

         Na základe dodatku všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje:

 

zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční

 

V STREDU      19. apríla 2017  od  15:00 hodiny  do  18:30 hodiny

VO ŠTVRTOK     20. apríla 2017  od  15:00 hodiny  do  18:30 hodiny

 

na všetkých základných školách,

ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka

 

             Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

             V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

            Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

- občiansky preukaz

- rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

            Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

 

            Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

                                                                                                          RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

                                                                                                                       starosta

Naša škola v Dúbravskej televíziihttps://www.zssokolikova