Školský klub detí (ŠKD)

09.09.2016 12:00

Školský klub detí (ŠKD) je k dispozícii ráno od 6:30- 7:30, potom sa vchod do budovy školy zatvára. ŠKD je v prevádzke do 17:00.

Režim dňa:

11:30- 13:00- relaxačná činnosť+ obed

13:00- 14:00- čitateľská gramotnosť

14:00-15:00- pobyt vonku

15:00-15:30- olovrant

15:30- 16:00- príprava na vyučovanie

16:00- 17:00- činnosť podľa záujmu detí v ŠKD

Záujmová činnosť- oblasti:

  • Telovýchovná
  • Tvorivá
  • Výtvarná
  • Vedecká
  • Učenie hrou

Olovrant pre žiakov zabezpečíme v školskej jedálni za 0,60€/ deň. K ponuke olovrantov budú môcť prispievať žiaci svojimi nápadmi (zdravými receptami).

Ďalšie informácie priebežne na webstránke ŠKD  www.skd-zs-sokolikova.webnode.sk.