RIADITEĽSKÉ VOĽNO 7. MÁJ

30.04.2018 15:03

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava  udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

            Ďakujeme za pochopenie.                                          Mgr. Daniele Ďurkovská,

riaditeľka