RIADITEĽSKÉ VOĽNO

19.03.2018 10:27

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava  udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. -9. ročníka z organizačných dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

            Ďakujeme za pochopenie.                                          Mgr. Daniele Ďurkovská, riaditeľka