Naše projekty

01.09.2018 00:00

Na škole sme úspešne realizovali tieto projekty:

 • DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT

 • Moja prvá škola
 • Modrý gombík
 • Hovorme o jedle
 • Modrý oblak - Švajčiarsko slovenský projekt zapája žiakov do tvorby meteo- mapy pomocou meteorologických meraní pomocou profesionálnej meteo-stanice.  Účastníci analyzujú zrážkovú vodu a sledujú vplyv ovzdušia na globálne oteplovanie.
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - projekt elektronického testovania predmetov E-test, realizovaný v spolupráci s NÚCEM . Národný projekt, zameraný na inováciu a realizáciu systému meraní na zisťovanie aktuálnej úrovne vzdelávania na Slovensku. 
 • Energia zblízka Ako pilotná škola spolupracujeme s Fakultou elektrotechniky a informatiky UK na rozvoji prírodovednej gramotnosti a environmentálneho cítenia žiakov prostredníctvom aktivít,
 • iTEC -  triedy budúcnosti, projekt medzinárodnej spolupráce krajín EÚ, zameraný na rozvoj tímovej spolupráce pri riešení projektových úloh s využitím prostredia Teamup, 
 • Projekt ÚIPŠ Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.
 • Projekt, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ   "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy".
 • Projekt prebiehal v rokoch 2009 - 2010, témou bola Reforma základnej školy, tvorba metodických a študijných materiálov, učebných pomôcok pre inovatívne metódy a formy vyučovania. V rámci projektu vzniklo veľa metodického materiálu a pomôcok na vyučovanie.
 • Projekt ŠPÚ Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky,
 • Projekt 4UEnergy, podporujúci environmentálne povedomie, šetrenie energiou vo všetkých jej formách;
 • Projekt My Family, zameraný na podporu finančnej gramotnosti žiakov;
 • Projekt GoFit, zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu.
 • Projekt Informatizácia ZŠ  - v šk. rokoch 200-2006  na škole prebiehalo experimentálne overovanie výučby informatickej výchovy a informatiky, hľadanie vhodného obsahu, foriem a metód pre využitie IKT vo vyučovaní predmetov v 1. - 9. ročníku.
 • Projekt Socrates - téma Spoznaj seba - poznaj teba, v šk. rokoch 2001-2003 žiaci 3. a 4. ročníka využívali znalosť anglického a nemeckého jazyka v aktivitách, spoznávajúcich život v EÚ. V rokoch 2005-2008 pokračovanie medzinárodným školským projektom Socrates - Education and culture lifelong learning programme Comenius pod  názvom "You and me".
 • Digitálne štúrovstvo 2005, 2006 - Škola ako IT centrum regiónu, Minerva , šk. rok: 2005/2006
 • Školiace centrum Infoveku, 2004 – 2006, Informačné a komunikačné technológie v praxi učiteľa. Prijímateľ projektu: mc.edu - Infovek , projekt PIRŠ, šk. roky: 2004/2005, 2005/2006
 • MS ITA, Projekt vzdelávania učiteľov - Naučte sa viac , prijímateľ projektu: elfa s.r.o. Košice, tvorba materiálov k projektovému vyučovaniu, využitie prostredí MS Office vo vyučovacom procese, šk. roky: 2005 – 2008
 • FIT – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v používaní IKT, celonárodný projekt,  e-learningové školenia pre pedagógov;
 • Projekt "40UP - Užívajme počítač po štyridsiatke" - kurzy práce s počítačom a Internetom pre pedagogickú a širokú verejnosť  stredného veku;
 •  „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, rok 2007“
 • Otvorená škola Infovek 2004, 2006, 2007 - Škola ako IT centrum regiónu, realizácia školení IKT
 • "Otvorená škola - šport 2007" celoškolská športová olympiáda, šk. rok: 2007/2008
 • Projekt "Jazykové laboratóriá " Téma: Jazykové laboratórium - INOVATÍVNE VYUČOVANIE  CUDZÍCH  JAZYKOV, šk. roky: 2006/2007, 2007/2008