Matematika a Informatická výchova    
                             - primárne vzdelávanie

     Reťazovky

Pracovné listy z matematikov pre tretiakov, ktoré netradičnou formou precvičia témy násobenie, delenie jednociferných a dvojciferných čísel, poradie počtových operácií, slovné úlohy.  

      Pracovné listy:

 

 

 

 

 

    Kružnica, kruh. Práca v skicári.

 

Na hodinách matematiky v treťom ročníku v téme Kružnica, kruh použitie pracovného listu pre žiakov rozšíri a upevní ich získané vedomosti.  Na hodinách Informatickej výchovy sa žiaci naučia pracovať s geometrickými útvarmi kružnica, kruh a využijú ich pri kreslení zimnej krajiny so snehuliakom.

      Prezentácia:  Práca v skicári

 

 

Pracovné listy:

 

 

Počítanie v nemeckom jazyku

Ako sa naučiť počítať v nemeckom jazyku? Pomôžu nám pracovné listy s názvami čísiel, precvičovaním počítania, aplikáciou počítania na počítanie vecí okolo nás. Prezentácie sú pomôckou pri výklade učiva, vysvetľovaní spôsobu používania čísiel v nemeckom jazyku ako aj pri opakovaní slovnej zásoby. Sú určené deťom od 8. rokov.

      

        Prezentácie:

    N a  úvodČís laPočítame do 20Počítame do 100

 

 

Pracovné listy

 

 

  Hudobné nástroje

Na hodinách informatickej výchovy v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu rozšíriť svoje vedomosti a umelecké cítenie z oblasti hudby vyhľadávaním informácií na internete, spracovaním textovej aj obrázkovej informácie, stretnutím sa so zvukovou informáciou. Okrem toho, že spoznajú a naučia sa rozlíšiť najznámejšie druhy hudobných nástrojov, naučia sa orientovať v množstve informácií a odprezentovať svoju prácu na nástenke školy.

Metodický list     

 

 

Žiacke práce:

Cimbal   Basová gitara    Harfa    Husle    Klavír   Flauta

Strunové brnkacie nástroje   

Orffove hudobné nástroje

 

TATRY - zhotovenie informačného plagátu, leporela

Východiskom je vyučovacia hodina vlastivedy, kde sa učivo „Tatry“ preberá v rozsahu úrovne 4. ročníka ZŠ. Formou projektu si žiaci rozširujú základné vedomosti o našich veľhorách.

 

Metodický list

Prezentácia:  Takto sme pracovali

 

 

Práce žiakov:

Ďalšie materiály z oblasti matematika a práca s informáciami v primárnom vzdelávaní ...