Organizácia školy

   

Organi zácia šk. roka 2016/2017

kolský vzdelŽiadosť o uvoľnenie z vyučovania .pdf  

Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Ďurkovská

Zástupkyne riaditeľa školy:

 

Mgr. Oľga Galandová, 
zástupkyňa riad.školy pre primárne vzdelávanie

 

 

 

Výchovný poradca:    Mgr. Alena Forgáčová
Školský psychológ: Mgr. Petra Richterová
Koordinátor informatizácie:  Ing. Dana Salíniová 
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti: Mgr. Valéria Regásková (1.st.), Mgr. Katarína Jandová (2.st.)
                                 
Koordinátor prevencie závislostí
a iných patologických javov: 

Mgr. Petra Richterová

Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Dana Salíniová, Mgr. Zuzana Mravíková

Environmentálna výchova   

Mgr. Tatiana Valachovičová, Mgr. Oľga Šmotláková

 

Metodické združenia a predmetové komisie:

Ved. MZ 1.-4.roč. 

Ved. MZ ŠKD 

Ved. PK SJ, Ev/Nv 

Ved. PK cudzie jazyky

Ved. PK M- I- F - Ch - Bi - TchV-VV 

Ved. PK D - G - OV - Hv

Ved. PK TV

 

 

PaedDr. Katarína Panasiuková

Ivana Keményová

Mgr. Katarína Jandová

Mgr. Miriam Balážová

Mgr. Lívia Poštrková

Mgr. Eva Immerová

Mgr. Viera Závadová  

   

Predseda Rady školy (RŠ) 

Predseda Rady rodičov (RR) 

Koordinácia práce Rady žiakov (RŽ) 

Predseda ZOOZ

 

Mgr. Anna Závracká

Mgr. Katarína Lazarčíková

Ing. Jana Olšakovská, Mgr. Zuzana Mravíková

Mgr. Alena Forgáčová